AA290 Skumborttagare

Skumborttagare

Sök produkter och system

Ta kontakt med oss

Effektivt rengöringsmedel som löser ohärdat polyuretanskum och lim.

Användningsområde

AA290 är avsedd för rengöring av PU-skumapplikatorer och borttagning av ohärdat illbruck PU-skum från applikatorpistoler, verktyg och liknande extrautrustning. Det kan också användas för att avlägsna spill av ohärdat skum från lösningsmedelsresistenta ytor. Avlägsnar även färg, vax, fett och olja.

Läs alltid säkerhetsdatabladet, vägledning före applicering och relevant information innan användning. Se till att de senaste dokumenten laddas ner före varje projektstart.

Produkten löser inte upp härdat PU-skum.

Läs igenom och se till att du förstår innehållet i säkerhetsdatabladet innan arbetet påbörjas. Tryckbehållare - får ej utsättas för solljus eller temperaturer över +50°C. Får ej punkteras eller brännas, gäller även tombehållare. Får inte sprayas mot öppen eld eller mot glödande föremål. Förvaras oåtkomligt för barn. Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden. Vidta försiktighetsåtgärder mot statisk elektricitet. Undvik inandning av spray. Får ej tömmas i avlopp.

  • Spraytvättning av verktyg och spill
  • Rengöring inuti skumpistoler
  • Avlägsnar färg, vax, fett och olja
  • CFC-, HFC- och HCFC-fri
AA290 Säkerhetsdatablad (sv-SE) Säkerhetsdatablad
AA290 Datablad (sv-SE) Tekniskt datablad