AA290 Skumfjerner

Skumfjerner

Søk etter produkter

Ta kontakt med oss

Effektivt rengjøringsmiddel som løser opp uherdet polyuretanskum og lim.

Bruk

AA290 er utviklet for rengjøring av PU-skumapplikatorer og fjerning av uherdet illbruck PU-skum fra applikatorpistoler, verktøy og lignende tilleggsutstyr. Det kan også brukes til å fjerne uhærdet skum fra løsemiddelresistente overflater.

Les alltid sikkerhetsdatabladet, veiledningen før påføring og relevant informasjon før bruk. Sørg for at de nyeste dokumentene lastes ned før hvert prosjekt starter.

Produktet løser ikke opp herdet PU-skum.

Les nøye gjennom sikkerhetsdatabladet for produktet før arbeidet påbegynnes. Beholdere under trykk - Må ikke utsettes for sollys eller temperaturer over +50°C. Må ikke punkteres eller brennes, heller ikke tomme beholdere. Ikke spray på åpen ild eller glødende gjenstander. Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes borte fra antennelseskilder - Røyking forbudt. Ta forholdsregler mot statisk elektrisitet. Unngå innånding av spray. Må ikke tømmes i avløp.

  • Fjerner uherdet polyuretanskum
  • Forenkler rengjøringen av skumpistoler
  • Fjerner effektivt maling, voks, fett og olje
  • Fri for KFK, HFK og HKFK
MSDS_A_I_AA290_DIY_(v9_NO_NO).pdf Sikkerhetsdatablad
AA290 Datablad (nn-NO).pdf Teknisk datablad