Information vanliga piktogram för kemiska produkter

Olof Strandholm / 07 mars 2023

Harmonisering av märkning av kemiska produkter

Märkning av kemiska produkter, harmoniserade på europeisk nivå, omfattar 9 piktogram för att varna användare om eventuella faror.  Diamantformade vita piktogram inramade i rött ersätter sedan juni 2017 de små svarta fyrkanterna som man brukade se på förpackningarna. 

Om de sedan 2010 endast var obligatoriska för rena substanser som metylerad sprit eller aceton, gäller de nu också för lim,  fläckborttagare eller  rengöringsmedel, och för alla skadliga produkter, som insektsmedel och vissa hushållsrengöringsmedel.

Vad innebär CLP-förordningens regler för att klassificera, märka och förpacka?

CLP-förordningen anger Europaparlamentets förordning (EG) nr. 1272/2008) avseende klassificering, märkning, och förpackning av kemiska substanser och blandningar. Den officiella referenstexten i Europa tillåter implementering av det allmänna harmoniserade systemet (SGH) inom arbets- och konsumentsektorerna. Den publicerades i OJEU nr. L 3531 den 31 december 2008 och trädde i kraft den 20 januari 2009. 

Alla tillverkare, importörer och nedströmsanvändare berörs av publiceringen av de nya märkningarna och uppdateringen av säkerhetsdatabladet (SDS) för substanser och blandningar sedan 1 juni 2015. 

Märkningen av farliga kemiska produkter måste omfatta:

  • Tillverkarens, eller importörens, eller distributörens namn, adress och telefonnummer,
  • Substansens namn (eventuellt dess form eller koncentration…),
  • Handelsnamnet, den eller de farliga komponenterna om det gäller ett preparat,
  • Eller faropiktogram  
  • Varningsindikation
  • Faroindikationer och försiktighetsråd,
  • Indikationen ”Index Nr” om det gäller en substans,
  • Den nominella mängden om produkten distribueras till allmänheten,
  • Ytterligare indikationer vid behov. 

Var hittar man faropiktogram?

Faropiktogrammen för en produkt anges på säkerhetsdatabladen under rubrik 2 med koder och varningstext (exempel nedan). 

Faropiktogrammen för en produkt återfinns både på primär- och sekundärförpackningen för en produkt.