Podmínky používání


Podmínky používání webových stránek

RPM International Inc. („SPOLEČNOST“) udržuje tyto webové stránky umístěné na adrese www.rpminc.com a související webové stránky, webové stránky, obsah a další materiály, na které jsou tyto podmínky používání webových stránek propojeny (souhrnně „stránky“), aby poskytovaly uživatelům (rovněž „vy“) informace o SPOLEČNOSTI, jejím odvětví a jejích produktech.  Váš přístup na tyto stránky a jejich používání podléhá těmto podmínkám používání webových stránek, našim zásadám ochrany osobních údajů, které naleznete na adrese https://www.rpminc.com/privacy-policy, a všem platným zákonům.  Přístupem na tyto stránky přijímáte bez omezení nebo kvalifikace tyto podmínky používání webových stránek a naše zásady ochrany osobních údajů. Měli byste si přečíst nejaktuálnější verzi Podmínek používání webových stránek a Zásad ochrany osobních údajů, protože mohou být čas od času upravovány, a vaše používání webových stránek se řídí těmito upravenými podmínkami.   Všechny změny vstupují v platnost okamžitě po jejich zveřejnění a vztahují se na veškerý přístup na stránky a jejich používání a na vaše další používání stránek po provedení změn se považuje za přijetí těchto změn. Jakékoli nové funkce, které rozšiřují nebo vylepšují stránky, budou rovněž podléhat těmto podmínkám používání webových stránek a zásadám ochrany osobních údajů.

Obecně

Můžete si prohlížet stránky, přistupovat k pravidelným elektronickým zpravodajům společnosti, technickým knihovnám, prohlížet katalog(y) produktů, předkládat dotazy, účastnit se jakýchkoli soutěží, propagačních akcí, průzkumů nebo jiných služeb a prohlížet si jakékoli další informace obsažené na stránkách.  Tento a veškerý další materiál schválený SPOLEČNOSTÍ, který je k dispozici na těchto stránkách, se označuje jako „licencovaný obsah“.  Části licencovaného obsahu si můžete prohlížet a tisknout pro své vlastní interní použití, ale nikoli pro další prodej nebo jiné komerční využití, a nikoli pro jiné použití, než jak je uvedeno v těchto podmínkách používání webových stránek a zásadách ochrany osobních údajů.  Jakékoli jiné použití licencovaného obsahu bez předchozího písemného souhlasu SPOLEČNOSTI je přísně zakázáno.

Informace o produktu

I když SPOLEČNOST vynakládá komerčně přiměřené úsilí k poskytování přesných informací, odvětví, jejichž součástí je SPOLEČNOST, a jurisdikce, ve kterých společnost působí, a zákony a předpisy platné pro tato odvětví a jurisdikce se často mění.  Proto informace obsažené na těchto stránkách nemusí být aktuální nebo přesné. Vzhledem k tomu, že rozhodovací proces nákupu daného produktu zahrnuje mnoho faktorů a konkrétní okolnosti a potřeby každého z nás se mohou lišit, licencovaný obsah je poskytován pouze pro informační účely.  SPOLEČNOST nemůže zajistit ani zaručit a nezaručuje, že licencovaný obsah bude přesný, bude splňovat vaše konkrétní potřeby nebo požadavky nebo že poskytnutá doporučení, předpisy nebo jiné informace jsou úplné, přesné nebo aktuální pro vaše konkrétní potřeby (viz naše odmítnutí záruk v oddíle 10 níže).  Každý nárok nebo prohlášení o účinnosti produktů SPOLEČNOSTI a/nebo nároky nebo prohlášení porovnávající účinnost produktů SPOLEČNOSTI s účinností ostatních je výslovně omezeno na zemi použitelnosti, jak je uvedeno na stránkách, a pokud není žádná země tak odkazována, na Spojené státy. Pokud produkt nebo vzorek nabízený SPOLEČNOSTÍ prostřednictvím stránek neodpovídá popisu, je vaším jediným opravným prostředkem vrácení produktu v jeho původní, nepoužité formě a obdržení buď náhradního produktu, který jste zakoupili, nebo vrácení zaplacené ceny.  Popis produktu a ceny podléhají opravě a změnám.  SPOLEČNOST může odmítnout nebo zrušit objednávky produktů zadané za nesprávnou cenu nebo na základě chybných podmínek propagační akce, bez ohledu na to, zda byla objednávka potvrzena či nikoli. Prodeje uskutečněné prostřednictvím těchto stránek, pokud existují, se řídí standardními obchodními podmínkami SPOLEČNOSTI a/nebo obchodními podmínkami faktury.

Odeslaný obsah

Pokud se rozhodnete nahrát, příspěvek, distribuovat, odesílat nebo jinak publikovat jakýkoli obsah na stránkách nebo jejich prostřednictvím („odeslaný obsah“), prohlašujete a zaručujete, že jste jediným a výhradním autorem a vlastníkem takového Odeslaného obsahu a všech autorských práv, patentová a patentová práva, ochranná známka, obchodní tajemství, právo na publicitu, právo na soukromí a další vlastnická práva (souhrnně „Práva na duševní vlastnictví“) v tomto dokumentu a vzdává se veškerých „morálních práv“, která můžete mít k takovému Odeslanému obsahu; že veškerý Odeslaný obsah je přesný; že Odeslaný obsah ani jeho použití neporuší tyto Podmínky používání webových stránek, Zásady ochrany osobních údajů SPOLEČNOSTI nebo jakýkoli zákon či nařízení; a že jste dospělý (tj. alespoň věk plnoletosti ve vaší jurisdikci, a tudíž ne „nezletilá osoba“).  Aby se předešlo pochybnostem, výslovně souhlasíte s tím, že žádný Odeslaný obsah: být nepravdivé, nepřesné, neúplné nebo zavádějící; porušení, zneužívání nebo jiné porušování práv duševního vlastnictví třetí strany; porušit jakýkoli zákon, statut, vyhláška nebo regulace (včetně mimo jiné ty, které řídí kontrolu vývozu, ochrana spotřebitele, nekalou soutěží, zákaz diskriminace nebo falešnou reklamu); hanlivé, bigotní, nenávistný, urážlivé vůči ostatním na základě rasy, náboženství, etnická příslušnost, pohlaví, sexuální identifikace nebo orientace nebo nezákonné vyhrožování nebo obtěžování jakékoli osoby nebo jiné strany; již byly prodány, převedeny, licencované nebo jinak předané, zcela nebo zčásti, vám nebo vámi jakékoli třetí straně za peněžní nebo jinou protihodnotu; nebo obsahovat škodlivý kód, počítačový virus, malware nebo jiný počítačový program nebo soubor určený k poškození, zničit nebo zmrazit jiný počítačový software, hardwaru nebo dat nebo je vystavit útoku, zničení nebo znehodnocení. 

Udělujete SPOLEČNOSTI trvalé, neodvolatelné, bezplatné, převoditelné, celosvětové právo a licenci k používání, kopírování, úpravám, odstraňování, přizpůsobování, publikování, překladu, vytváření odvozených děl, distribuci, veřejnému zobrazování a předvádění, prodeji a/nebo jinému převodu, ať už jako celek nebo zčásti, Odeslaného obsahu a/nebo jeho začleňování do jakékoli formy, média nebo technologie a k převodu takového práva a licence na jakoukoli třetí stranu bez kompenzace.

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že veškerý Odeslaný obsah může být používán nebo likvidován dle výhradního uvážení SPOLEČNOSTI; že SPOLEČNOST má právo měnit, kondenzovat nebo odstraňovat jakýkoli obsah na Stránkách nebo přístupný prostřednictvím těchto Stránek, včetně jakéhokoli Odeslaného obsahu; že SPOLEČNOST nepodléhá žádné povinnosti mlčenlivosti s ohledem na Odeslaný obsah; a že nemusíte mít žádnou kapacitu, příležitost nebo možnost upravit, stáhnout nebo odstranit jakýkoli Odeslaný obsah.   Pokud poskytnete svou e-mailovou adresu nebo jiné kontaktní údaje v souvislosti s jakýmkoli Odeslaným obsahem nebo je zahrnete do něj, souhlasíte s tím, že SPOLEČNOST a její poskytovatelé služeb mohou tyto údaje použít k tomu, aby vás kontaktovali s ohledem na takový Odeslaný obsah a pro jiné účely.

Chování uživatelů

Nesete odpovědnost za svou komunikaci a činnosti prováděné na stránkách nebo jejich prostřednictvím.  Obscénní nebo urážlivé vyjadřování, obtěžování, výhrůžky nebo zneužívání jakékoli povahy nebo formy na webu, včetně e-mailu, pošty nebo jiného přenosu, je přísně zakázáno.  Vydávání se za jiné nebo zkreslování vašeho vztahu se SPOLEČNOSTÍ nebo jinou osobou je zakázáno.  Na těchto stránkách nebo jejich prostřednictvím nesmíte nahrávat, zveřejňovat, distribuovat, odesílat nebo jinak publikovat jakýkoli materiál, který je hanlivý, vulgární, obscénní, výhružný, pomlouvačný, narušující práva duševního vlastnictví, soukromí nebo práva na zveřejnění jiných osob, nenávistný, rasově nebo etnicky nevhodný nebo který může představovat nebo podporovat trestný čin, porušovat jakýkoli zákon nebo práva jiných osob nebo jinak dávat vzniknout odpovědnosti.

Souhlasíte s tím, že nebudete falšovat záhlaví nebo jinak manipulovat s identifikátory za účelem maskování původu čehokoli přenášeného prostřednictvím stránek (včetně jakéhokoli Odeslaného obsahu), zveřejňování chráněných nebo důvěrných informací nebo jiného porušení nebo porušování práv duševního vlastnictví jiných osob.  Na tyto stránky nesmíte nahrávat komerční materiály, používat je k nabízení jiných osob, inzerovat nebo propagovat cokoli.

Jakýkoli pokus o narušení nebo narušení Stránek, jeho serverů, sítí, softwaru používaného ve spojení se Stránkou („Software“), vybavení nebo databáze připojené k Stránce, ať již prostřednictvím škodlivého kódu, souborů nebo jiných prostředků, nebo pokusy o rozklad, zpětnou analýzu nebo dekompilaci jakéhokoli Softwaru, obcházení bezpečnostních funkcí, jako jsou hesla, nebo podniknutí jakýchkoli kroků, které ohrožují soukromí nebo bezpečnost Stránek, uživatelů nebo jiných návštěvníků, je přísně zakázán.

Nesete výhradní odpovědnost za svou komunikaci a aktivity na webu.  SPOLEČNOST za žádných okolností nenese ani neponese žádnou odpovědnost za jakoukoli takovou komunikaci, vaše nebo jiné používání stránek, za jakýkoli odeslaný obsah nebo jakýkoli licencovaný obsah, mimo jiné včetně chyb nebo opomenutí v jakémkoli licencovaném obsahu nebo za ztrátu nebo poškození jakéhokoli druhu vzniklé v důsledku vašeho používání stránek, jakéhokoli odeslaného obsahu nebo jakéhokoli licencovaného obsahu.

Odškodnění

Souhlasíte s odškodněním, obhajoba, zprošťovat a držet SPOLEČNOST její vedoucí pracovníky, ředitelé, dodavatelů, poskytovatelé služeb, co-brandery nebo jiné partnery, zástupci a zaměstnanci, zbavit se všech nároků, požadavky, škody, poplatky a náklady jakékoli povahy, včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení a další odborníky, v důsledku čehokoli, co odešlete nebo přenášíte prostřednictvím těchto stránek, nebo z nich vyplývá, konkrétně včetně veškerého Odeslaného obsahu, vaše používání stránek, vaše připojení k webu, vaše porušení těchto Podmínek používání webových stránek, práva duševního vlastnictví jakékoli jiné strany nebo jakýkoli zákon či nařízení nebo vaše nezodpovědné jednání, úmyslné nebo jinak protiprávní pochybení. V případě, že poskytnete potvrzení o dalším prodeji, daňové nebo jiné informace, které nejsou pravdivé, nepřesné, podvodné, nebo zastaralé, souhlasíte s tím, že odškodníte SPOLEČNOST a zbavíte ji odpovědnosti za veškerou odpovědnost, škody, ztrátu nebo výdaje (včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení a další odborníky), které mohou vzniknout, mimo jiné včetně ztráty obchodního zisku, daně, pokuty nebo sankce, zájmu, poplatky, náklady a výdaje jakékoli povahy vyplývající z jakéhokoli nároku nebo s ním související, poptávka, žalobu nebo řízení údajné nebo iniciované vůči SPOLEČNOSTI jakoukoli třetí stranou na základě informací, které poskytnete, nebo vašeho používání stránek. 

Úpravy webu

SPOLEČNOST může čas od času změnit licencovaný obsah, služby nabízené nebo ukončené prostřednictvím stránek nebo rozšířit možnosti stránek.   SPOLEČNOST si rovněž vyhrazuje právo kdykoli a čas od času tyto podmínky používání webových stránek, zásady ochrany osobních údajů, stránky a/nebo dočasně nebo trvale ukončit používání webových stránek (nebo jakékoli jejich části) s předchozím oznámením nebo bez něj.  Jste odpovědní za pravidelné prohlížení těchto Podmínek používání webových stránek a Zásad ochrany osobních údajů.  Souhlasíte s tím, že SPOLEČNOST nenese odpovědnost vůči vám ani vůči žádné třetí straně za takové jednání.

Ukončení

SPOLEČNOST může dle svého výhradního uvážení pozastavit nebo ukončit váš přístup nebo používání těchto stránek z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu, zejména pokud se SPOLEČNOST domnívá, že jste porušili nebo jednali v rozporu s literou nebo duchem těchto podmínek používání webových stránek.  SPOLEČNOST může dle svého výhradního uvážení a kdykoli ukončit poskytování Webu nebo jakékoli jeho části, s oznámením nebo bez něj, nebo může z jakéhokoli důvodu nebo bez udání důvodu odstranit nebo odmítnout zveřejnit jakýkoli Odeslaný obsah nebo jiný příspěvek uživatele.  Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že jakékoli pozastavení nebo ukončení může být provedeno bez předchozího upozornění a že SPOLEČNOST může okamžitě zakázat další přístup na Stránky.  SPOLEČNOST nenese odpovědnost vůči vám ani žádné třetí straně za pozastavení nebo ukončení vašeho přístupu na stránky nebo jejich používání. Aniž by bylo omezeno výše uvedené, SPOLEČNOST má právo plně spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení nebo soudním příkazem požadujícím nebo nařizujícím, abychom zveřejnili totožnost nebo jiné informace kohokoli, kdo přistupuje k jakýmkoli materiálům na stránkách nebo jejich prostřednictvím zveřejňuje. ZŘÍKÁTE SE A ZBAVÍTE SPOLEČNOST A JEJÍ PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI, DRŽITELE LICENCE A POSKYTOVATELE SLUŽEB ODPOVĚDNOSTI V SOUVISLOSTI S JAKÝMIKOLI NÁROKY VYPLÝVAJÍCÍMI Z JAKÝCHKOLI KROKŮ PODNIKNUTÝCH, BĚHEM NEBO V DŮSLEDKU JEJICH VYŠETŘOVÁNÍ A Z JAKÝCHKOLI KROKŮ PODNIKNUTÝCH V DŮSLEDKU VYŠETŘOVÁNÍ PROVÁDĚNÝCH BUĎ SPOLEČNOSTÍ, NEBO ORGÁNY ČINNÝMI V TRESTNÍM ŘÍZENÍ.

Odkazy

Tyto stránky mohou obsahovat odkazy na jiné internetové webové stránky nebo zdroje. Když kliknete na tyto stránky nebo na ně kliknete, opustíte tyto stránky. SPOLEČNOST nemá žádnou kontrolu nad takovými stránkami, jejich obsahem nebo zdroji nebo obchodními postupy nebo zásadami provozovatelů takových stránek.  Tyto podmínky používání webových stránek ani zásady ochrany osobních údajů SPOLEČNOSTI se nevztahují na postupy jakýchkoli společností nebo jednotlivců, kteří provozují odkazované stránky.  Proto buďte opatrní a přečtěte si podmínky služeb a zásady ochrany osobních údajů všech stránek, které navštívíte, abyste se dozvěděli více o jejich postupech shromažďování informací.  SPOLEČNOST se výslovně zříká veškeré odpovědnosti za dostupnost nebo přesnost takových externích stránek nebo zdrojů nebo jejich obsahu, neschvaluje a nezodpovídá za žádnou reklamu, produkty, služby, informace nebo jiné materiály na takových stránkách nebo zdrojích nebo z nich dostupné. Přítomnost jakéhokoli odkazu na stránkách neznamená ani nenaznačuje, že SPOLEČNOST odkazovaný web schvaluje.  Používání odkazů je na vaše vlastní riziko.  Dále berete na vědomí a souhlasíte s tím, že SPOLEČNOST nenese odpovědnost, přímo ani nepřímo, za jakoukoli škodu nebo ztrátu způsobenou nebo údajně způsobenou vaším používáním nebo spoléháním se na jakékoli zboží, služby, informace nebo materiály dostupné na jakémkoli takovém odkazu, webu nebo zdroji nebo jejich prostřednictvím.

Vlastnická práva SPOLEČNOSTI

Vše, co vidíte nebo čtete na těchto stránkách, včetně shromažďování, kompilace, sestavení a uspořádání licencovaného obsahu, je chráněno zákony USA a mezinárodními autorskými právy a nesmí být použito s výjimkou případů uvedených v těchto podmínkách používání webových stránek bez výslovného písemného souhlasu SPOLEČNOSTI.  Web a jeho software, kolekce, kompilace, sestavení a uspořádání licencovaného obsahu, všechny obrázky, fotografování, grafiky, umělecké dílo, text, a další informace a materiály na stránkách, bez ohledu na zdroj, veškeré známky a další duševní vlastnictví s nimi související a veškeré informace a údaje shromážděné prostřednictvím webu (všechny jsou zahrnuty a obsahují licencovaný obsah), jsou vlastněny SPOLEČNOSTÍ nebo jejími dodavateli nebo partnery a chráněny příslušnými zákony o duševním vlastnictví a dalšími zákony. Všechny ochranné známky, loga, obchodní názvy, obchodní vzhled, značky produktů a služeb používané na těchto stránkách, jednotlivě nebo společně (souhrnně „značky“) a bez ohledu na to, zda jsou registrovány, jsou vlastnictvím SPOLEČNOSTI, jejích dceřiných společností a přidružených společností nebo jiných vlastníků třetích stran, kteří SPOLEČNOSTI udělili právo a licenci k používání jejich známek.  Nesmíte používat nebo zobrazovat známky žádným způsobem bez předchozího písemného souhlasu SPOLEČNOSTI nebo příslušného vlastníka, včetně použití v meta tagech nebo jako meta tagy nebo jako jakýkoli jiný „skrytý text“.  Další názvy produktů nebo služeb SPOLEČNOSTI, loga, grafika, záhlaví stránek, ikony tlačítek a skripty jsou známky nebo obchodní vzhled SPOLEČNOSTI a nesmí být použity v souvislosti s jakýmkoli produktem nebo službou, které nejsou SPOLEČNOSTÍ nebo jakýmkoli způsobem, který pravděpodobně způsobí zmatení na trhu nebo znevažuje nebo znevažuje SPOLEČNOST.

Oznámení a postupy pro uplatnění nároků při porušení autorských práv

Oznámení o údajném porušení autorských práv na stránkách by měla být zaslána SPOLEČNOSTI.

SPOLEČNOST respektuje duševní vlastnictví ostatních a žádá své uživatele a návštěvníky, aby udělali totéž.  SPOLEČNOST bude zpracovávat a vyšetřovat oznámení o údajném porušení práv a přijme vhodná opatření podle platných zákonů o duševním vlastnictví.  Po přijetí oznámení v souladu s platnými právními předpisy SPOLEČNOST odstraní nebo znemožní přístup k jakémukoli materiálu, který porušuje nebo je shledán předmětem činnosti porušující autorská práva, a bude jednat tak, aby odstranila nebo znemožnila přístup k jakémukoli odkazu nebo odkazu na materiál nebo činnost, která je shledána porušující autorská práva. Pokud se domníváte, že vaše dílo bylo zkopírováno jakýmkoli způsobem, který představuje porušení autorských práv, uveďte prosím všechny následující informace:

  • Fyzický nebo elektronický podpis osoby oprávněné jednat jménem vlastníka výhradního autorských práv, která jsou údajně porušena;
  • popis díla chráněného autorskými právy, o kterém tvrdíte, že bylo porušeno;
  • Popis toho, kde se materiál, o kterém tvrdíte, že porušuje autorská práva, nachází na webu;
  • Vaše adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa a veškeré další informace přiměřeně dostatečné k tomu, aby vás mohla SPOLEČNOST kontaktovat;
  • vaše prohlášení, že se v dobré víře domníváte, že sporné použití není povoleno vlastníkem autorských práv, jeho zástupcem nebo zákonem;
  • Vaše prohlášení učiněné pod trestem křivé přísahy, že výše uvedené informace ve vašem oznámení jsou přesné a že jste vlastníkem autorských práv nebo jste oprávněni jednat jménem vlastníka výhradního práva, které je údajně porušeno.

Oznámení o údajném porušení autorských práv by měla být směřována na:

Poštou:

RPM International Inc.
P.O. box 777
Medina, Ohio 44258                                                                           

K rukám: Právní oddělení

Faxem:
330-225-8743

E-mailem:
DataProtection@rpminc.com 

(V předmětu uveďte „Oznámení o porušení“.)

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA:PŘEDCHOZÍ INFORMACE JSOU POSKYTOVÁNY VÝHRADNĚ PRO ÚČELY OZNÁMENÍ SPOLEČNOSTI, ŽE MOHL BÝT PORUŠEN VÁŠ MATERIÁL CHRÁNĚNÝ AUTORSKÝM PRÁVEM.  ŽÁDNÉ DALŠÍ DOTAZY, JAKO JSOU OTÁZKY A POŽADAVKY TÝKAJÍCÍ SE PRODUKTU NEBO OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ, NEBUDOU TÍMTO PROCESEM ZODPOVĚZENY.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI A OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

SPOLEČNOST neposkytuje žádná prohlášení ani záruky ohledně přesnosti nebo úplnosti stránek, licencovaného obsahu nebo informací v nich obsažených.  SPOLEČNOST se nezaměřuje na stránky a nejsou určeny k použití nezletilými osobami.  SPOLEČNOST nebude kontaktovat nezletilé osoby ohledně propagačních akcí nebo pro marketingové účely bez souhlasu rodičů ani nebude požadovat více osobních údajů, než je přiměřeně nezbytné pro účast v dané činnosti.  Nefiltruje však reklamy nebo jiné materiály, které mohou nezletilé osoby zobrazit prostřednictvím webu nebo odkazovaných webů, z nichž některé mohou být pro nezletilé osoby nevhodné.

VÝSLOVNĚ CHÁPETE A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE:

POUŽÍVÁNÍ TĚCHTO STRÁNEK JE NA VAŠE VÝHRADNÍ RIZIKO.  PRACOVIŠTĚ JE POSKYTOVÁNO „TAK, JAK JE“ A „TAK, JAK JE K DISPOZICI“. SPOLEČNOST VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ VEŠKERÉ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ UŽ VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, MIMO JINÉ VČETNĚ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, ZÁRUK VYPLÝVAJÍCÍCH Z PRŮBĚHU JEDNÁNÍ NEBO PRŮBĚHU VÝKONU, NEPŘÍTOMNOSTI ŠKODLIVÉHO KÓDU, NEPORUŠENÍ PRÁV A NENARUŠENÍ VAŠEHO POUŽÍVÁNÍ CELÉ STRÁNKY NEBO JAKÉKOLI JEJÍ ČÁSTI.

SPOLEČNOST NEPOSKYTUJE ŽÁDNOU ZÁRUKU (i) NA TO, ŽE STRÁNKY SPLNÍ VAŠE POŽADAVKY, (ii) ŽE PŘÍSTUP NA STRÁNKY BUDE NEPŘERUŠENÝ, VČAS, BEZPEČNÉ, PŘESNÉ NEBO BEZCHYBNÉ, (iii) ŽE PRODUKTY BUDOU DOSTUPNÉ NEBO PŘESNĚ ODSTRANĚNÉ NEBO CENOVÉ, (iv) ŽE VÝSLEDKY ZÍSKANÉ Z POUŽÍVÁNÍ TĚCHTO STRÁNEK BUDOU PŘESNÉ NEBO SPOLEHLIVÉ,  (v) ŽE KVALITA JAKÝCHKOLI PRODUKTŮ, PRACOVIŠTĚ, INFORMACE, NEBO JINÝ MATERIÁL ZAKOUPENÝ NEBO ZÍSKANÝ PROSTŘEDNICTVÍM WEBU SPLNÍ VAŠE OČEKÁVÁNÍ, NEBO (vi) ŽE VÝROBKY BUDOU SPRÁVNĚ DODÁNY VE SPRÁVNÝCH ČÁSTKÁCH.

JAKÝKOLI MATERIÁL STAŽENÝ NEBO JINAK ZÍSKANÝ POUŽITÍM TĚCHTO STRÁNEK SE PROVÁDÍ PODLE VAŠEHO VLASTNÍHO UVÁŽENÍ A NA VAŠE RIZIKO A NESETE VÝHRADNÍ ODPOVĚDNOST ZA VEŠKERÉ NÁSLEDNÉ ŠKODY.

ŽÁDNÉ RADY NEBO INFORMACE, AŤ JIŽ ÚSTNÍ NEBO PÍSEMNÉ, ZÍSKANÉ VÁMI OD SPOLEČNOSTI NEBO PROSTŘEDNICTVÍM STRÁNEK NEBO Z NICH NEVYTVÁŘÍ ŽÁDNOU ZÁRUKU, KTERÁ NENÍ VÝSLOVNĚ UVEDENA V TĚCHTO PODMÍNKÁCH POUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK NEBO JINAK PLATNÁ V SOUVISLOSTI S VAŠÍM NÁKUPEM PRODUKTŮ NEBO SLUŽEB SPOLEČNOSTI.

VÝSLOVNĚ CHÁPETE A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE SPOLEČNOST NENESE ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ ŠKODY, AŤ UŽ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, SPECIÁLNÍ, NÁSLEDNÉ NEBO PŘÍKLADNÉ, MIMO JINÉ VČETNĚ ŠKOD Z UŠLÉHO ZISKU, DOBRÁ VĚRA, POUŽITÍ NEBO ÚDAJE NEBO JINÉ NEHMOTNÉ ZTRÁTY (I KDYŽ BYLA SPOLEČNOST INFORMOVÁNA O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD), AŤ UŽ VZNIKLY NA ZÁKLADĚ POUŽITÍ NEBO V SOUVISLOSTI S NÍM NEBO V DŮSLEDKU NESCHOPNOSTI POUŽÍVAT WEB, PŘESNOST INFORMACÍ, PRODUKTY A MATERIÁLY ZOBRAZENÉ NEBO DOSTUPNÉ NA TĚCHTO STRÁNKÁCH NEBO JAKÉKOLI JINÉ ZÁLEŽITOSTI TÝKAJÍCÍ SE VAŠEHO PŘÍSTUPU NA TYTO STRÁNKY NEBO JEJICH POUŽÍVÁNÍ.  TATO OMEZENÍ PLATÍ BEZ OHLEDU NA JAKÉKOLI SELHÁNÍ ZÁKLADNÍHO ÚČELU JAKÉHOKOLI OMEZENÉHO OPRAVNÉHO PROSTŘEDKU. V ROZSAHU, V JAKÉM NĚKTERÉ JURISDIKCE NEUMOŽŇUJÍ VYLOUČENÍ URČITÝCH ZÁRUK NEBO OMEZENÍ ČI VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, NEMUSÍ SE NA VÁS NĚKTERÁ Z VÝŠE UVEDENÝCH OMEZENÍ VZTAHOVAT.  VÝŠE UVEDENÉ NEMÁ VLIV NA ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST, KTEROU NELZE VYLOUČIT NEBO OMEZIT PODLE PLATNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ.

Možnosti oznámení/odhlášení

Oznámení vám mohou být zasílána e-mailem nebo běžnou poštou.  SPOLEČNOST může rovněž poskytovat oznámení o změnách těchto Podmínek používání webových stránek nebo jiné záležitosti zobrazením oznámení nebo odkazů na oznámení na webových stránkách.  Oznámení nebo jiná korespondence od vás SPOLEČNOSTI by měla být zaslána doporučenou poštou s doručenkou na adresu:

RPM International Inc.

P.O. box 777

Medina, Ohio 44258                                                                                 

K rukám: Webmaster

Pokud si přejete aktualizovat své údaje nebo již nedostáváte sdělení od SPOLEČNOSTI, kontaktujte SPOLEČNOST na adrese DataProtection@rpminc.com.

Obecné informace

Tyto podmínky používání webových stránek představují úplnou dohodu mezi vámi a SPOLEČNOSTÍ s ohledem na vaše aktivity a používání webových stránek a budou jimi řídit, přičemž nahrazují veškeré předchozí dohody mezi vámi a SPOLEČNOSTÍ.  Mohou se na vás vztahovat také další podmínky a ujednání obsažené ve fakturách, objednávkách, dodacích listech, dodacích listech nebo smluvních podmínkách a smlouvách, které se mohou vztahovat na nákup produktů nebo služeb nebo využívání služeb přidružených společností, obsahu třetích stran nebo softwaru třetích stran. Tyto podmínky používání webových stránek, vaše používání stránek a jakákoli jiná smlouva a vztah mezi vámi a SPOLEČNOSTÍ se budou řídit zákony státu Delaware, Spojené státy bez ohledu na volbu právních ustanovení, a nebude platit Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodním prodeji zboží z roku 1980.  Vy a SPOLEČNOST souhlasíte s tím, že se podřídíte osobní a výlučné jurisdikci příslušných státních nebo federálních soudů se sídlem ve státě Delaware ve Spojených státech a vzdáváte se jakýchkoli námitek vůči místní příslušnosti.  Používáním těchto stránek souhlasíte s tím, že SPOLEČNOST, dle vlastního uvážení, může vyžadovat, abyste předložili jakékoli spory vyplývající z používání těchto stránek, tyto Podmínky používání webových stránek nebo Zásady ochrany osobních údajů, včetně sporů vyplývajících z výkladu nebo týkajících se výkladu, porušení, neplatnost, neplatnost, jejich neplnění nebo ukončení, stejně jako spory zaplňující mezery ve smlouvě nebo nově vzniklé okolnosti, konečné a závazné arbitráže podle Mezinárodních arbitrážních pravidel Americké arbitrážní asociace jedním rozhodcem jmenovaným v souladu s uvedenými pravidly.  Bez ohledu na tato pravidla se však takové řízení řídí zákony státu Delaware a bude probíhat výhradně u soudů státu Delaware, jak je stanoveno v tomto oddílu.  Jakékoli rozhodčí nálezy zahájené podle tohoto ustanovení budou omezeny na finanční škody a nebudou opravnými prostředky podle práva ekvity.  Rozhodce dále nebude mít pravomoc přiznat sankční, následné nebo jiné škody, které nejsou měřeny skutečnými přímými škodami vítězné strany v jakémkoli rozhodčím řízení zahájeném podle tohoto oddílu, s výjimkou případů, kdy to vyžaduje zákon.  Bez ohledu na výše uvedené může SPOLEČNOST usilovat o nápravu podle práva ekvity, včetně předběžného a trvalého soudního příkazu, u jakéhokoli soudu příslušné jurisdikce, aby zabránila zneužití, zneužití, neoprávněnému zveřejnění nebo porušení jakýchkoli práv duševního vlastnictví nebo jim zakázala zneužití, zneužití, neoprávněné zveřejnění nebo porušení jakýchkoli práv duševního vlastnictví.  Neuplatnění nebo nevymáhání jakéhokoli práva nebo ustanovení Podmínek používání webových stránek ze strany SPOLEČNOSTI nepředstavuje zřeknutí se takového práva nebo ustanovení.  Pokud soud příslušné jurisdikce shledá jakékoli ustanovení Podmínek používání webových stránek nebo Zásad ochrany osobních údajů neplatným, vy a SPOLEČNOST (jako „smluvní strany“) přesto souhlasíte s tím, že by se soud měl snažit uplatnit záměry smluvních stran, jak je uvedeno v ustanovení, a ostatní ustanovení Podmínek používání webových stránek zůstávají v plné platnosti a účinnosti.  Souhlasíte s tím, že bez ohledu na opačný zákon musíte podat jakýkoli nárok nebo žalobní důvod vyplývající nebo související s vaším používáním webu, podmínkami používání webových stránek nebo zásadami ochrany osobních údajů do jednoho (1) roku poté, co takový nárok nebo žalobní důvod vznikl nebo byl navždy zakázán.  Názvy oddílů v Podmínkách používání webových stránek slouží pouze pro usnadnění a nemají žádný právní ani smluvní účinek.

Porušení

Jakékoli porušení Podmínek používání webových stránek nebo Zásad ochrany osobních údajů nahlaste na adresu DataProtection@rpminc.com.

Smluvní strany berou na vědomí, že požadovaly, aby tyto podmínky používání webových stránek byly připraveny a poskytnuty v angličtině.  

Ustanovení specifická pro uživatele ve Spojených státech

SPOLEČNOST dodržuje na našich stránkách zákon o ochraně osobních údajů dětí online (COPPA).  Soukromí dítěte je pro nás důležité.  Nikdo mladší 13 let není oprávněn ani oprávněn poskytovat na našich stránkách žádné osobní údaje. Vědomě neshromažďujeme osobní údaje od dětí mladších 13 let. Pokud je vám méně než 13 let, nepoužívejte ani neposkytujte žádné informace na těchto stránkách nebo prostřednictvím jakýchkoli funkcí na těchto stránkách ani nám neposkytujte žádné informace o sobě, včetně vašeho jména, adresy, telefonního čísla, e-mailové adresy nebo jakéhokoli jména na obrazovce nebo uživatelského jména, které můžete použít.  Pokud zjistíme, že jsme shromáždili nebo obdrželi osobní údaje od dítěte mladšího 13 let bez ověření souhlasu rodičů, tyto údaje vymažeme.  Poskytnutí jakýchkoli osobních údajů týkajících se dítěte, včetně jeho jména a věku, je výhradně na uvážení rodiče.  Rodič může kdykoli požádat o kontrolu svých osobních údajů a osobních údajů svého dítěte, které nám poskytl.  Rodič může také požádat o vymazání zasláním žádosti na adresu DataProtection@rpminc.com.  Návštěvníci stránek mladší 18 let by si měli tyto Podmínky používání webových stránek a Zásady ochrany osobních údajů přečíst se svými rodiči.

Práva na ochranu osobních údajů

Zákony o ochraně osobních údajů v určité jurisdikci mohou uživatelům Stránek, kteří jsou rezidenty takových jurisdikcí, povolit požadovat určité informace týkající se našeho uchovávání, používání, zveřejňování a/nebo vymazání jejich osobních údajů.  Další informace týkající se postupů SPOLEČNOSTI při nakládání s údaji a práv uživatelů na ochranu osobních údajů naleznete v zásadách ochrany osobních údajů SPOLEČNOSTI na adrese https://www.rpminc.com/privacy-policy/.