Használati feltételek


A weboldal felhasználási feltételei

RPM International Inc. A („VÁLLALAT”) a www.rpminc.com címen található jelen weboldalt, valamint a kapcsolódó weboldalakat, weboldalakat, tartalmakat és egyéb anyagokat, amelyekhez a jelen Weboldal felhasználási feltételei kapcsolódnak (együttesen a „Weboldal”), fenntartja annak érdekében, hogy a felhasználók (valamint „Ön”) számára információkat nyújtson a VÁLLALATRÓL, annak iparágáról és termékeiről.  A Weboldal Ön általi hozzáférésére és használatára a jelen Weboldal Felhasználási feltételei, a https://www.rpminc.com/privacy-policywebhelyen található Adatvédelmi szabályzatunk és az összes alkalmazandó jogszabály vonatkoznak.  A Webhely elérésével Ön korlátozás vagy minősítés nélkül elfogadja a jelen Webhelyhasználati feltételeket és Adatvédelmi szabályzatunkat. Gyakran át kell tekintenie a Weboldal felhasználási feltételeinek és az Adatvédelmi szabályzat legfrissebb verzióját, mivel azok időről időre módosulhatnak, és a módosított feltételek szabályozzák a Weboldal Ön általi használatát.   Minden módosítás azonnal hatályba lép, amikor közzétesszük azokat, és az azt követő minden hozzáférésre és használatra, valamint a Weboldalnak a módosítások elvégzése utáni további használatára úgy tekintendő, hogy elfogadja ezeket a módosításokat. A Weboldalt növelő vagy növelő új funkciókra a jelen Weboldal Felhasználási feltételei és Adatvédelmi szabályzata is vonatkozik.

Általában

Ön szabadon böngészhet a Webhelyen, hozzáférhet a vállalat rendszeres e-hírleveleihez, műszaki könyvtáraihoz, megtekintheti a termékkatalógus(oka)t, kérdéseket küldhet be, részt vehet bármilyen versenyben, promócióban, felmérésben vagy más szolgáltatásban, és megtekintheti a webhelyen található bármely egyéb információt.  Ezt és a Weboldalon elérhető minden egyéb, a VÁLLALAT által jóváhagyott anyagot „Licencelt tartalomnak” nevezzük.  Ön megtekintheti és kinyomtathatja a Licencelt tartalom egyes részeit saját belső használatra, de nem viszonteladásra vagy más kereskedelmi hasznosításra, és nem használhatja a jelen Webhelyhasználati feltételekben és az Adatvédelmi szabályzatban meghatározottaktól eltérő célokra.  A CÉG előzetes írásos jóváhagyása nélkül szigorúan tilos a Licencelt Tartalom bármilyen más felhasználása.

Termékinformáció

Bár a VÁLLALAT kereskedelmileg ésszerű erőfeszítéseket tesz a pontos információk biztosítása érdekében, azon iparágak, amelyekben a VÁLLALAT részt vesz, valamint azon joghatóságok, amelyekben a vállalat működik, és az adott iparágakra és joghatóságokra vonatkozó jogszabályok és előírások gyakran változnak.  Ezért előfordulhat, hogy a Weboldalon található információk nem naprakészek vagy pontosak. Mivel egy adott termék megvásárlásának döntéshozatali folyamatába számos tényező kerül be, és mindenki sajátos körülményei és igényei eltérőek lehetnek, a Licencelt Tartalom kizárólag tájékoztatási célokat szolgál.  A VÁLLALAT nem tudja biztosítani vagy garantálni, és nem garantálja, hogy a Licencelt Tartalom pontos lesz, megfelel az Ön konkrét igényeinek vagy követelményeinek, vagy hogy a megadott ajánlások, előírások vagy egyéb információk teljesek, pontosak vagy naprakészek az Ön konkrét igényeinek megfelelően (lásd az alábbi 10. szakaszban a szavatossági nyilatkozatunkat).  A VÁLLALAT termékeinek és/vagy a VÁLLALAT termékeinek a másokéval szembeni hatásosságára vonatkozó minden állítás vagy nyilatkozat kifejezetten a Webhelyen hivatkozott alkalmazhatóság szerinti országra korlátozódik, és ha egyetlen országra sem hivatkoznak, akkor az Egyesült Államokra. Ha a VÁLLALAT által a Weboldalon keresztül kínált termék vagy minta nem felel meg a leírtaknak, az Ön egyetlen jogorvoslati lehetősége, hogy visszaküldi azt az eredeti, fel nem használt formában, és megkapja a megvásárolt termék cseréjét vagy a kifizetett ár visszatérítését.  A termékleírás és az árképzés javításra és módosításra szorul.  A VÁLLALAT visszautasíthatja vagy törölheti a helytelen áron vagy hibás promóciós feltételek alapján leadott termékrendeléseket, függetlenül attól, hogy a megrendelést visszaigazolták-e vagy sem. A Weboldalon keresztül történő értékesítésre, ha van ilyen, a VÁLLALAT általános értékesítési feltételei és/vagy a Számla-feltételek vonatkoznak.

Beküldött tartalom

Ha úgy dönt, hogy feltölti, poszt, elosztás, bármilyen tartalom beküldése vagy más módon történő közzététele a Webhelyen vagy azon keresztül („Beküldött tartalom”), Ön kijelenti és szavatolja, hogy Ön az ilyen Beküldött tartalom és minden szerzői jog egyedüli és kizárólagos szerzője és tulajdonosa, szabadalmat és szabadalmat, védjegy, üzleti titok, a nyilvánossághoz való jog, az adatvédelemhez és egyéb tulajdonjogokhoz való jog (együttesen: „Szellemi tulajdonjogok”), és lemond az ilyen Beküldött tartalommal kapcsolatos „személyhez fűződő jogairól”; hogy minden Beküldött tartalom pontos legyen; sem a Beküldött tartalom, sem annak felhasználása nem sérti a jelen Weboldal felhasználási feltételeit, a VÁLLALAT Adatvédelmi szabályzata vagy bármely jogszabály vagy előírás; és hogy Ön felnőtt (azaz legalább nagykorúnak kell lennie az Ön joghatóságában, és ezáltal nem „kiskorúnak”).  A kétségek elkerülése érdekében Ön kifejezetten vállalja, hogy egyetlen Beküldött tartalom sem: hamisnak kell lennie, pontatlan, hiányos vagy félrevezető; jogsértés, bármely harmadik fél Szellemi tulajdonjogainak jogtalan elsajátítása vagy egyéb módon történő megsértése; megsérteni bármely törvényt, rendelet, rendelet vagy szabályozás (beleértve, de nem kizárólagosan, az exportellenőrzést irányítók, fogyasztóvédelem, tisztességtelen verseny, diszkrimináció-ellenesség vagy hamis hirdetés); rágalmazó, dühös, gyűlöletes, sértő mások számára a faji hovatartozás alapján, vallás, etnikai hovatartozás, nem, szexuális azonosítás vagy orientáció, illetve bármely egyén vagy más fél elleni jogellenes fenyegetés vagy zaklatás; korábban már eladták, áthelyezve, engedéllyel vagy más módon közvetítve, részben vagy egészben, Önnek vagy Ön által bármely harmadik félnek pénzbeli vagy egyéb ellenérték fejében; vagy rosszindulatú kódot tartalmazzon, számítógépes vírus, kártékony programok vagy egyéb számítógépes programok vagy fájlok, amelyek célja a károkozás, más számítógépes szoftvereket semmisítsen meg vagy fagyasszon le, hardvert vagy adatot, vagy támadásnak teszi ki, megsemmisítés vagy letiltás. 

Ön örökös, visszavonhatatlan, jogdíjmentes, átruházható, az egész világra kiterjedő jogot és licencet biztosít a VÁLLALAT számára a Beküldött tartalom használatára, másolására, módosítására, törlésére, adaptálására, közzétételére, lefordítására, származékos művek létrehozására, terjesztésére, nyilvános megjelenítésére és előadására, értékesítésére és/vagy egyéb módon történő továbbítására és/vagy azok bármilyen formába, adathordozóba vagy technológiába történő beépítésére, és ezen jogok és licencek bármely harmadik félre történő továbbítására az Ön számára történő kompenzáció nélkül.

Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy minden Beküldött tartalom a VÁLLALAT saját belátása szerint felhasználható vagy megsemmisíthető; hogy a VÁLLALATNAK joga van a weboldalon található vagy azon keresztül elérhető bármely tartalmat módosítani, tömöríteni vagy törölni, beleértve a Beküldött tartalmat is; hogy a VÁLLALATRA nem vonatkozik titoktartási kötelezettség a Beküldött tartalom tekintetében; és hogy Ön nem rendelkezhet semmilyen kapacitással, lehetőséggel vagy jogorvoslattal a Beküldött tartalom szerkesztéséhez, visszavonásához vagy törléséhez.   Ha megadja e-mail címét vagy egyéb kapcsolattartási adatait bármely Beküldött tartalommal kapcsolatban, vagy azokat belefoglalja bármely Beküldött tartalomba, akkor elfogadja, hogy a VÁLLALAT és annak szolgáltatói ugyanezt felhasználhatják arra, hogy kapcsolatba lépjenek Önnel az ilyen Beküldött tartalommal kapcsolatban és más célokra.

Felhasználói magatartás

Ön felel a Weboldalon vagy azon keresztül folytatott kommunikációiért és intézkedéseiért.  Szigorúan tilos az obszcén vagy visszaélésszerű nyelvezet, zaklatás, fenyegetés vagy a Weboldalon található bármilyen természettel vagy formával való visszaélés, beleértve az e-mail, postai vagy egyéb továbbítást is.  Tilos mások megszemélyesítése, vagy a VÁLLALATTAL vagy mással való kapcsolatának meghamisítása.  Ön nem tölthet fel, nem tehet közzé, nem terjeszthet, nem küldhet be és más módon sem tehet közzé a Webhelyen vagy azon keresztül olyan anyagot, amely rágalmazó, vulgáris, obszcén, fenyegető, becsületsértő, mások szellemi tulajdonhoz, magánélethez vagy nyilvánossághoz fűződő jogait sérti, gyűlölködő, faji vagy etnikai szempontból kifogásolható, vagy amely bűncselekménynek minősülhet vagy arra ösztönözhet, sérti bármely jogszabályt vagy mások jogait, vagy más módon felelősséget von maga után.

Ön vállalja, hogy nem hamisítja meg a fejléceket, és más módon sem manipulálja az azonosítókat annak érdekében, hogy elrejtse a Weboldalon keresztül továbbított információk eredetét (beleértve a Beküldött tartalmakat is), védett vagy bizalmas információkat tegyen közzé, illetve más módon megsértse vagy megsértse mások szellemi tulajdonjogait.  Nem tölthet fel kereskedelmi anyagokat a Weboldalra, nem használhatja a Weboldalt mások kérésére, nem reklámozhat és nem reklámozhat semmit.

Szigorúan tilos bármilyen kísérletet tenni a Weboldal, annak szerverei, hálózatai, a Weboldallal kapcsolatban használt szoftver (a továbbiakban: „Szoftver”), a Weboldalhoz kapcsolódó berendezés vagy adatbázis megzavarására vagy megzavarására, akár rosszindulatú kóddal, fájlokkal vagy más módon, illetve bármely Szoftver szétszerelésére, visszafejtésére vagy dekompilálására, a biztonsági funkciók, például jelszavak megkerülésére, vagy a Weboldal, a felhasználók vagy más látogatók adatainak vagy biztonságának veszélyeztetésére irányuló bármilyen intézkedés megtételére.

Kizárólag Ön felel a Webhelyen folytatott kommunikációiért és tevékenységeiért.  A VÁLLALAT semmilyen körülmények között nem felel és nem lesz felelős semmilyen módon az ilyen kommunikációért, a Weboldal, bármely Beküldött tartalom vagy bármely Licencelt tartalom Ön vagy mások általi használatáért, beleértve, de nem kizárólagosan a Licencelt tartalomban lévő hibákat vagy mulasztásokat, vagy a Weboldal, bármely Beküldött tartalom vagy bármely Licencelt tartalom Ön általi használatából eredő bármilyen veszteségért vagy kárért.

Kártalanítás

Ön vállalja, hogy kártalanítja, védelem, a VÁLLALAT tisztségviselőinek felszabadítása és megtartása, igazgatók, beszállítók, szolgáltatók, társmárkák vagy más partnerek, ügynökök és alkalmazottak, mentes minden követeléstől, igények, károk, bármilyen jellegű díjak és költségek, beleértve az ügyvédek és más szakemberek észszerű díjait, az Ön által a Webhelyen keresztül beküldött vagy továbbított bármi miatt vagy abból eredően, különösen bármely Beküldött tartalmat, a Webhely Ön általi használata, az Ön csatlakozása a Webhelyhez, a jelen Weboldal felhasználási feltételeinek Ön általi megsértése, bármely másik fél Szellemi tulajdonjogai, bármely jogszabály vagy előírás, illetve az Ön gondatlansága, szándékos vagy más módon jogellenes kötelezettségszegés. Amennyiben viszonteladási igazolást ad, adózási vagy egyéb, valótlan információk, pontatlan, csalárd, vagy elavult, Ön vállalja, hogy kártalanítja és mentesíti a VÁLLALATOT bármely és minden felelősség alól, károk, az esetlegesen felmerülő veszteség vagy költség (beleértve az ügyvédek és más szakemberek észszerű díjait is), beleértve többek között az üzleti nyereség elvesztését, adók, büntetések vagy szankciók, érdeklődés, díjak, bármilyen jellegű költségek és kiadások, amelyek bármely követelésből erednek vagy azzal kapcsolatosak, kereslet, bármely harmadik fél által a VÁLLALAT ellen indított vagy indított kereset vagy eljárás az Ön által megadott információk vagy a Weboldal Ön általi használata alapján. 

A vizsgálóhely módosításai

A VÁLLALAT időről időre módosíthatja a Licencelt Tartalmat, a Weboldalon keresztül kínált vagy megszüntetett szolgáltatásokat, vagy bővítheti a Weboldal képességeit.   A VÁLLALAT fenntartja a jogot arra is, hogy bármikor és időről időre módosítsa a jelen Weboldal Felhasználási feltételeit, az Adatvédelmi szabályzatot, a Weboldalt és/vagy ideiglenesen vagy véglegesen megszüntesse a Weboldalt (vagy annak bármely részét) értesítéssel vagy anélkül.  Ön felel a jelen Weboldal felhasználási feltételeinek és az Adatvédelmi szabályzat rendszeres áttekintéséért.  Ön elfogadja, hogy a VÁLLALAT nem vállal felelősséget Önnel vagy harmadik féllel szemben az ilyen intézkedésért.

Megszűnés

A VÁLLALAT saját belátása szerint bármilyen okból vagy ok nélkül felfüggesztheti vagy megszüntetheti a Weboldalhoz való hozzáférését vagy annak használatát, különösen, ha a VÁLLALAT úgy véli, hogy Ön megsértette a jelen Weboldal felhasználási feltételeinek betűjét vagy szellemét, vagy azzal ellentétesen járt el.  A VÁLLALAT saját belátása szerint és bármikor, bármilyen okból vagy ok nélkül megszüntetheti a Honlap vagy annak bármely részének rendelkezésre bocsátását, értesítéssel vagy anélkül, vagy eltávolíthatja vagy megtagadhatja bármely Beküldött tartalom vagy más felhasználói hozzájárulás közzétételét.  Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy előzetes értesítés nélkül bármilyen felfüggesztés vagy felmondás alkalmazható, és hogy a VÁLLALAT azonnal megtilthatja a Weboldalhoz való további hozzáférést.  A VÁLLALAT nem vállal felelősséget sem Önnel, sem harmadik féllel szemben a Weboldal Ön általi elérésének vagy használatának felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért. A fentiek korlátozása nélkül, a VÁLLALATNAK jogában áll teljes mértékben együttműködni bármely bűnüldöző hatósággal vagy bírósági végzéssel, amely arra kér vagy utasít minket, hogy nyilvánosságra hozzuk a Weboldalon vagy azon keresztül bármely anyaghoz hozzáférő vagy azt közzétevő személy személyazonosságát vagy egyéb adatait. ÖN LEMOND ÉS KÁRMENTESÍTI A VÁLLALATOT ÉS ANNAK TÁRSVÁLLALATAIT, ENGEDÉLYESEIT ÉS SZOLGÁLTATÓIT MINDEN OLYAN KÖVETELÉSSEL SZEMBEN, AMELY A VIZSGÁLAT SORÁN VAGY ANNAK EREDMÉNYEKÉNT TETT INTÉZKEDÉSEKBŐL, VALAMINT A VÁLLALAT VAGY A BŰNÜLDÖZŐ HATÓSÁGOK VIZSGÁLATÁNAK EREDMÉNYEKÉNT HOZOTT INTÉZKEDÉSEKBŐL ERED.

Hivatkozások

Ez a Weboldal más internetes weboldalakra vagy forrásokra mutató hivatkozásokat tartalmazhat. Ha rákattint egy hivatkozásra, vagy követi az ezekre a webhelyekre mutató hivatkozást, elhagyja ezt a webhelyet. A VÁLLALAT nem gyakorol ellenőrzést az ilyen oldalak, azok tartalma vagy forrásai, illetve az ilyen oldalak üzemeltetőinek üzleti gyakorlata vagy irányelvei felett.  Sem a jelen Weboldal felhasználási feltételei, sem a VÁLLALAT Adatvédelmi irányelve nem vonatkozik a hivatkozott weboldalakat üzemeltető vállalatok vagy magánszemélyek gyakorlatára.  Ezért kérjük, legyen óvatos, és tekintse át a meglátogatott webhelyek szolgáltatási feltételeit és adatvédelmi szabályzatait, hogy többet tudjon meg azok információgyűjtési gyakorlatáról.  A VÁLLALAT kifejezetten elhárít minden felelősséget az ilyen külső weboldalak vagy források elérhetőségéért vagy pontosságáért, illetve az azokon található tartalomért, és nem támogatja az ilyen weboldalakon vagy forrásokon található vagy onnan elérhető hirdetéseket, termékeket, szolgáltatásokat, információkat vagy egyéb anyagokat, és nem vállal felelősséget ezekért. A Weboldalon található bármely hivatkozás nem jelenti azt vagy nem jelenti azt, hogy a VÁLLALAT támogatja a hivatkozott oldalt.  A hivatkozások Ön általi használata saját kockázatára történik.  Ön továbbá tudomásul veszi és elfogadja, hogy a VÁLLALAT sem közvetlenül, sem közvetve nem vállal felelősséget semmilyen kárért vagy veszteségért, amelyet az ilyen linken, webhelyen vagy erőforráson keresztül elérhető áruk, szolgáltatások, információk vagy anyagok Ön általi használata vagy az azokra való hagyatkozás okozott vagy állítólagosan okozott.

A VÁLLALAT tulajdonosi jogai

Minden, amit a Weboldalon lát vagy olvas, beleértve a Licencelt Tartalom gyűjtését, összeállítását, összeállítását és elrendezését, az Egyesült Államok és a nemzetközi szerzői jogi törvények védelme alatt áll, és a VÁLLALAT kifejezett írásos engedélye nélkül nem használható fel, kivéve a jelen Weboldal felhasználási feltételeiben megadott eseteket.  A Webhely és annak szoftvere, a kollekciót, összeállítás, a Licencelt Tartalom összeállítása és elrendezése, minden képet, a fényképezést, grafikák, műalkotások, szöveg, és a Weboldalon található egyéb információk és anyagok, forrástól függetlenül, az összes Védjegy és egyéb kapcsolódó szellemi tulajdon, valamint a Webhelyen keresztül gyűjtött összes információ és adat (amelyek mindegyike a Licencelt Tartalom részét képezi és tartalmazza), amelyek a VÁLLALAT vagy annak beszállítói vagy partnerei tulajdonát képezik, és a vonatkozó szellemi tulajdonra és egyéb jogszabályok védelme alatt állnak. A Weboldalon használt valamennyi védjegy, logó, kereskedelmi név, kereskedelmi arculat, termék és szolgáltatási védjegy (együttesen a „Jelölések”), függetlenül attól, hogy be vannak-e jegyezve, a VÁLLALAT, annak leányvállalatai és társvállalatai, illetve más harmadik fél tulajdonosok tulajdonát képezi, akik a VÁLLALAT számára jogot és licencet biztosítottak a védjegyek használatára.  A Védjegyeket semmilyen módon nem használhatja fel és nem jelenítheti meg a VÁLLALAT vagy az adott tulajdonos előzetes írásos beleegyezése nélkül, beleértve a metacímkékben vagy más „rejtett szövegben” történő felhasználást.  A VÁLLALAT egyéb termék- vagy szolgáltatásnevei, logói, grafikái, oldalfejlécei, gombikonjai és szkriptjei a VÁLLALAT védjegyei vagy kereskedelmi arculatai, és nem használhatók olyan termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, amely nem a VÁLLALATé, vagy olyan módon, amely valószínűleg zavart okoz a piacon, vagy amely becsmérli vagy meghiúsítja a VÁLLALATOT.

A szerzői jog megsértésével kapcsolatos követelésekre vonatkozó értesítések és eljárások

A Weboldalon a szerzői jogok állítólagos megsértéséről szóló értesítéseket a VÁLLALATNAK kell elküldeni.

A VÁLLALAT tiszteletben tartja mások szellemi tulajdonát, és arra kéri felhasználóit és látogatóit, hogy ugyanezt tegyék.  A VÁLLALAT feldolgozza és kivizsgálja az állítólagos jogsértéssel kapcsolatos értesítéseket, és megteszi a megfelelő intézkedéseket az alkalmazandó szellemi tulajdonjogi jogszabályok alapján.  Az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelő értesítések kézhezvételekor a VÁLLALAT köteles eltávolítani vagy letiltani a hozzáférést minden olyan anyaghoz, amelyről kiderül, hogy jogsértő, vagy amely jogsértő tevékenység tárgyát képezi, és köteles eltávolítani vagy letiltani a hozzáférést bármely olyan anyaghoz vagy tevékenységhez, amelyről jogsértőnek találják. Ha úgy gondolja, hogy a művét bármilyen módon lemásolták, ami szerzői jog megsértésének minősül, kérjük, adja meg az összes alábbi információt:

  • Az állítólagosan megsértett kizárólagos szerzői jog tulajdonosának nevében eljárni jogosult személy fizikai vagy elektronikus aláírása;
  • A szerzői joggal védett mű leírása, amelyről azt állítja, hogy megsértették;
  • Annak leírása, hogy az Ön állítása szerint jogsértő anyag hol található a Webhelyen;
  • Az Ön címe, telefonszáma és e-mail címe, valamint minden egyéb olyan információ, amely észszerűen elegendő ahhoz, hogy a VÁLLALAT kapcsolatba léphessen Önnel;
  • Az Ön nyilatkozata arról, hogy jóhiszeműen úgy véli, hogy a vitatott felhasználást a szerzői jog tulajdonosa, annak megbízottja vagy a törvény nem engedélyezi;
  • Az Ön nyilatkozata, amelyet hamis tanúzás miatt tett, hogy az Értesítésében szereplő fenti információk pontosak, és hogy Ön a szerzői jog tulajdonosa, vagy jogosult eljárni az állítólagosan megsértett kizárólagos jog tulajdonosa nevében.

Az állítólagos szerzői jogsértéssel kapcsolatos értesítéseket a következő címre kell küldeni:

Levélben:

RPM International Inc.

P.O. doboz 777

Medina, Ohio 44258                                                                           

Címzett: Jogi osztály

Faxon:

330-225-8743

E-mailben:

DataProtection@rpminc.com 

(Kérjük, a tárgysorba írja be a „Sérülésről szóló értesítés” kifejezést.)

FONTOS MEGJEGYZÉS:AZ ELŐZŐ INFORMÁCIÓK KIZÁRÓLAG A VÁLLALAT ÉRTESÍTÉSÉRE SZOLGÁLNAK ARRÓL, HOGY AZ ÖN SZERZŐI JOG ÁLTAL VÉDETT ANYAGÁT MEGSÉRTETTÉK.  MINDEN EGYÉB KÉRDÉS, MINT PÉLDÁUL A TERMÉKKEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK ÉS KÉRÉSEK, ILLETVE AZ ADATVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK NEM  KAPNAK VÁLASZT EZEN FOLYAMATON KERESZTÜL.

FELELŐSSÉGKIZÁRÁSOK ÉS FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁSOK

A VÁLLALAT nem vállal felelősséget vagy garanciát a Weboldal, a Licencelt Tartalom vagy az azokban szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért.  A VÁLLALAT nem céloz, és a Weboldalt nem kiskorúak általi használatra szánták.  A VÁLLALAT nem lép kapcsolatba kiskorúakkal promóciók vagy marketingcélok céljából a szülő engedélye nélkül, és nem kér több személyes adatot, mint ami észszerűen szükséges egy adott tevékenységben való részvételhez.  Azonban nem szűri a hirdetéseket vagy más lényeges kiskorúakat a Webhelyen vagy a hivatkozott webhelyeken keresztül, amelyek közül néhány nem megfelelő a kiskorúak számára.

ÖN KIFEJEZETTEN MEGÉRTETTE ÉS ELFOGADJA, HOGY:

A WEBOLDAL ÖN ÁLTALI HASZNÁLATA KIZÁRÓLAG AZ ÖN KOCKÁZATÁRA TÖRTÉNIK.  A VIZSGÁLÓHELY BIZTOSÍTÁSA „ADOTT ÁLLAPOTBAN” ÉS „ADOTT ÁLLAPOTBAN” TÖRTÉNIK. A VÁLLALAT KIFEJEZETTEN ELUTASÍT MINDEN KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS GARANCIÁT, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN A FORGALMAZHATÓSÁGRA, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA, A KERESKEDÉSBŐL VAGY A TELJESÍTÉSBŐL, A ROSSZINDULATÚ KÓDOKTÓL VALÓ MENTESSÉGRE, A JOGSÉRTÉS-MENTESSÉGRE ÉS A WEBHELY EGÉSZÉNEK VAGY BÁRMELY RÉSZÉNEK ÖN ÁLTALI HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ VÉLELMEZETT GARANCIÁT.

A VÁLLALAT NEM VÁLLAL GARANCIÁT (i) ARRA, HOGY A WEBHELY MEGFELEL AZ ÖN KÖVETELMÉNYEINEK, (ii) HOGY A WEBOLDALHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS MEGSZAKÍTÁS NÉLKÜL LESZ, IDŐBEN, BIZTONSÁGOS, PONTOS VAGY HIBAMENTES, (iii) HOGY A TERMÉKEK ELÉRHETŐEK VAGY PONTOSAN MEGTALÁLHATÓK VAGY ÁRAK LESZNEK, (iv) HOGY A WEBOLDAL HASZNÁLATÁBÓL SZÁRMAZÓ EREDMÉNYEK PONTOSAK VAGY MEGBÍZHATÓAK LESZNEK,  (v) HOGY BÁRMELY TERMÉK MINŐSÉGE, A VIZSGÁLÓHELY, INFORMÁCIÓ, VAGY MÁS, A WEBHELYEN KERESZTÜL MEGVÁSÁROLT VAGY BESZERZETT ANYAG MEGFELEL AZ ELVÁRÁSAINAK, VAGY (vi) HOGY A TERMÉKEK MEGFELELŐEN, MEGFELELŐ ÖSSZEGBEN KÉZBESÜLNEK.

A WEBHELY HASZNÁLATÁVAL LETÖLTÖTT VAGY MÁS MÓDON MEGSZERZETT ANYAGOK KIZÁRÓLAG AZ ÖN SAJÁT BELÁTÁSA SZERINT ÉS KOCKÁZATÁRA KERÜLNEK LETÖLTÉSRE, ÉS KIZÁRÓLAG ÖN FELEL AZ EBBŐL EREDŐ KÁROKÉRT.

A VÁLLALATTÓL, A WEBHELYEN KERESZTÜL VAGY A WEBHELYEN KERESZTÜL KAPOTT SZÓBELI VAGY ÍRÁSBELI TANÁCS VAGY INFORMÁCIÓ NEM KELETKEZTET OLYAN SZAVATOSSÁGOT, AMELYET A JELEN WEBOLDAL HASZNÁLATI FELTÉTELEI KIFEJEZETTEN NEM ÍRNAK ELŐ, VAGY AMELY EGYÉBKÉNT A VÁLLALAT TERMÉKEINEK VAGY SZOLGÁLTATÁSAINAK ÖN ÁLTALI MEGVÁSÁRLÁSÁVAL KAPCSOLATBAN ALKALMAZANDÓ.

ÖN KIFEJEZETTEN TUDOMÁSUL VESZI ÉS ELFOGADJA, HOGY A VÁLLALAT NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET SEMMILYEN KÁRÉRT, AKÁR KÖZVETLEN, KÖZVETETT, ESETI, KÜLÖNLEGES, KÖVETKEZMÉNYES VAGY PÉLDAÉRTÉKŰ, BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A NYERESÉGKIESÉSBŐL EREDŐ KÁROKAT, JÓ SZÉPSÉG, HASZNÁLAT VAGY ADATOK VAGY EGYÉB IMMATERIÁLIS VESZTESÉGEK (MÉG AKKOR IS, HA A VÁLLALATOT TÁJÉKOZTATTÁK AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRŐL), FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY AZ A WEBHELY HASZNÁLATÁBÓL VAGY HASZNÁLHATATLANSÁGÁBÓL ERED-E, VAGY AZZAL KAPCSOLATOS-E, AZ INFORMÁCIÓK PONTOSSÁGA, A WEBHELYEN MEGJELENÍTETT VAGY ELÉRHETŐ TERMÉKEK ÉS ANYAGOK, ILLETVE A WEBHELYHEZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSSEL VAGY ANNAK HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS BÁRMELY EGYÉB ÜGY.  E KORLÁTOZÁSOK ATTÓL FÜGGETLENÜL ALKALMAZANDÓK, HOGY BÁRMELY KORLÁTOZOTT JOGORVOSLAT ALAPVETŐ CÉLJA NEM TELJESÜLT-E. AMENNYIBEN EGYES JOGHATÓSÁGOK NEM TESZIK LEHETŐVÉ BIZONYOS SZAVATOSSÁGOK KIZÁRÁSÁT, ILLETVE A JÁRULÉKOS VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROKÉRT VALÓ FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSÁT VAGY KIZÁRÁSÁT, ELŐFORDULHAT, HOGY A FENTI KORLÁTOZÁSOK NÉMELYIKE NEM VONATKOZIK ÖNRE.  AZ ELŐZŐEK NEM ÉRINTIK AZ OLYAN FELELŐSSÉGET, AMELY AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ALAPJÁN NEM ZÁRHATÓ KI VAGY KORLÁTOZHATÓ.

Értesítési/leiratkozási opciók

Az Önnek küldött értesítéseket e-mailben vagy postai úton is megkaphatja.  A VÁLLALAT a jelen Webhelyhasználati feltételekben vagy más ügyekben bekövetkező változásokról is küldhet értesítéseket, ha értesítéseket vagy a Webhelyen található értesítésekre mutató hivatkozásokat jelenít meg.  Az Öntől a VÁLLALATHOZ érkező értesítést vagy egyéb levelezést ajánlott levélben, tértivevényes levélben kell elküldeni a következő címre:

RPM International Inc.

P.O. doboz 777

Medina, Ohio 44258                                                                                 

Címzett: Webmaster

Amennyiben frissíteni szeretné adatait, vagy a továbbiakban nem szeretne tájékoztatást kapni a VÁLLALATTÓL, kérjük, lépjen kapcsolatba a VÁLLALATTAL a DataProtection@rpminc.comcímen.

Általános információk

A jelen Webhelyhasználati feltételek képezik az Ön és a VÁLLALAT között létrejött teljes megállapodást a Webhelyre vonatkozó tevékenységek és azok használata tekintetében, és az irányadóak az Ön és a VÁLLALAT között létrejött bármely korábbi megállapodás helyébe lépően.  A számlákon, megrendelésekben, szállítási jegyzékekben, fuvarlevelekben vagy szerződési feltételekben foglalt további feltételek is vonatkozhatnak Önre, amelyek akkor érvényesek, amikor termékeket vagy szolgáltatásokat vásárol, vagy társvállalati szolgáltatásokat, harmadik fél tartalmat vagy harmadik fél szoftvert használ. A jelen Webhely felhasználási feltételeire, a Webhely Ön általi használatára, valamint az Ön és a VÁLLALAT közötti bármely más megállapodásra, valamint az Ön és a VÁLLALAT közötti kapcsolatra az Egyesült Államok Delaware államának jogszabályai az irányadók, tekintet nélkül a jogválasztásra vonatkozó rendelkezésekre, továbbá az Egyesült Nemzetek Szervezetének az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló 1980. évi egyezménye sem alkalmazandó.  Ön és a VÁLLALAT megállapodnak abban, hogy alávetik magukat az Egyesült Államok Delaware államában található illetékes állami vagy szövetségi bíróságok személyes és kizárólagos joghatóságának, és lemondanak az ottani illetékességgel szembeni minden kifogásról.  A Webhely használatával Ön elfogadja, hogy a VÁLLALAT, saját belátása szerint, kérheti, hogy a Webhely használatából eredő vitákat nyújtson be, a jelen Webhely felhasználási feltételei vagy az Adatvédelmi szabályzat, ideértve az értelmezésből eredő vagy azzal kapcsolatos vitákat, jogsértés, nullitás, érvénytelenség, a teljesítés elmulasztása vagy megszüntetése, valamint a szerződés vagy az újonnan felmerülő körülmények hiányosságait pótoló viták, az Amerikai Választottbírósági Szövetség Nemzetközi Választottbírósági Szabályzata szerint az említett Szabályok szerint kijelölt egy választottbíró által végleges és kötelező erejű választottbírósági eljárásra.  E szabályok ellenére azonban az ilyen eljárásra Delaware állam jogszabályai az irányadók, és kizárólag Delaware bíróságain kerül sor, a jelen pontban meghatározottak szerint.  A jelen pont alapján kezdeményezett választottbírósági ítélet kizárólag pénzbeli kártérítésre és nem méltányos jogorvoslatra korlátozódik.  Továbbá, a választottbíró nem jogosult büntető jellegű, következményes vagy egyéb kártérítést ítélni, amelyet nem a pernyertes fél tényleges közvetlen kára mér fel a jelen szakasz alapján kezdeményezett bármely választottbírósági eljárás során, kivéve, ha azt jogszabály írja elő.  A fentiek ellenére a VÁLLALAT bármely illetékes bíróságon méltányos jogorvoslatot kérhet, beleértve az előzetes és végleges bírósági végzést is, a szellemi tulajdonjogok hűtlen kezelésének, visszaélésének, jogosulatlan közlésének vagy megsértésének megelőzése vagy eltiltása érdekében.  Ha a VÁLLALAT nem gyakorolja vagy érvényesíti a Weboldal használati feltételeinek bármely jogát vagy rendelkezését, az nem jelenti az ilyen jogról vagy rendelkezésről való lemondást.  Ha a Weboldal Használati feltételeinek vagy az Adatvédelmi irányelv bármely rendelkezését egy illetékes bíróság érvénytelennek találja, Ön és a VÁLLALAT (a továbbiakban „Felek”) mindazonáltal megállapodnak abban, hogy a bíróságnak törekednie kell a Felek azon szándékainak érvényesítésére, amelyeket a rendelkezés tükröz, és a Weboldal Használati feltételek egyéb rendelkezései teljes mértékben érvényben és hatályban maradnak.  Ön elfogadja, hogy bármely ezzel ellentétes jogszabálytól vagy jogszabálytól függetlenül, a Webhely, a Webhely használati feltételei vagy az Adatvédelmi szabályzat Ön általi használatából eredő vagy azzal kapcsolatos bármely követelést vagy kereseti okot az ilyen követelés vagy kereseti ok felmerülését vagy örökre eltiltását követő egy (1) éven belül be kell nyújtania.  A Weboldal használati feltételeiben szereplő szakaszcímek csak kényelmi célokat szolgálnak, és nem bírnak jogi vagy szerződéses hatással.

Szabálysértések

Kérjük, jelentse a Weboldal használati feltételeinek vagy az Adatvédelmi szabályzatnak a megsértését a DataProtection@rpminc.comcímen.

A Felek elismerik, hogy a jelen Weboldal felhasználási feltételeit angol nyelven kell elkészíteni és biztosítani.  

Az Egyesült Államokban tartózkodó felhasználókra vonatkozó rendelkezések

A VÁLLALAT betartja a Weboldalunkon található Gyermekeknek szóló online adatvédelmi törvényt (COPPA).  A gyermekek adatainak védelme fontos számunkra.  13 év alatti személyek nem jogosultak személyes adatok megadására a Weboldalunkon vagy azon keresztül. Tudatosan nem gyűjtünk személyes adatokat 13 év alatti gyermekektől. Ha Ön még nem töltötte be a 13. életévét, ne használjon fel és ne adjon meg semmilyen információt a Webhelyen vagy a Webhely bármely funkcióján keresztül, illetve ne adjon meg semmilyen információt Önről, beleértve az Ön nevét, címét, telefonszámát, e-mail címét vagy bármely képernyőnevet vagy felhasználónevet, amelyet használhat.  Ha tudomásunkra jut, hogy 13 év alatti gyermektől gyűjtöttünk vagy kaptunk személyes adatokat a szülői beleegyezés igazolása nélkül, akkor ezeket az adatokat töröljük.  A gyermekre vonatkozó személyes adatok megadása, beleértve a gyermek nevét és életkorát, szigorúan a szülő döntésétől függ.  A szülő bármikor kérheti, hogy tekintse át a nekünk megadott személyes adatait és gyermeke személyes adatait.  A szülő kérheti a törlést is, ha kérelmet küld a DataProtection@rpminc.comcímre.  A Weboldal 18 évesnél fiatalabb látogatóinak el kell olvasniuk a jelen Weboldal felhasználási feltételeit és az Adatvédelmi szabályzatot a szüleikkel együtt útmutatásért.

Adatvédelmi jogok

Bizonyos joghatóságokban az adatvédelmi jogszabályok lehetővé tehetik a Webhely azon felhasználói számára, akik ezen joghatóságok lakosai, hogy bizonyos információkat kérjenek személyes adataik általunk történő megőrzéséről, felhasználásáról, közzétételéről és/vagy törléséről.  A VÁLLALAT adatkezelési gyakorlatával és a felhasználók adatvédelmi jogaival kapcsolatos további információkat a VÁLLALAT Adatvédelmi szabályzatában talál a https://www.rpminc.com/privacy-policy/címen.