Všeobecné obchodní podmínky


 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky vyhlášené níže uvedeného dne („VOP“) tvoří součást smluvního ujednání mezi společností Tremco CPG s. r. o. (dále jen „prodávající“) a podnikateli nakupujícími zboží (dále jen „kupující“). Toto smluvní ujednání tvoří kupní smlouvu mezi prodávajícím na straně jedné a jednotlivými kupujícími na straně druhé; tato kupní smlouva se ve VOP označuje jako „smlouva“. Kupující a prodávající se společně označují též jako „smluvní strany“ či pouze „strany“. Kupujícím může být pouze podnikatel (nikoli spotřebitel), který získá přístup k cenové nabídce po předchozí registraci.
 2. VOP se týkají zboží prodávaného prodávajícím, a to zejména prostřednictvím internetového obchodu (aplikace) provozovaného na doméně shop-cz.cpg-europe.com, ale taktéž zboží objednaného kupujícím jinými prostředky (tj. nejenom prostřednictvím internetového obchodu, ale i poštou, telefonicky, telefaxem, elektronickou poštou či jakkoli jinak) pokud strany výslovně použití těchto VOP nevyloučily. Při uzavírání smlouvy je kupující povinen vymezit objednávané zboží dostatečně přesně, srozumitelně a určitě a zadat pravdivě a co nejúplněji potřebné kontaktní a dodací údaje v Česku; pokud se dodací údaje liší od fakturačních, nutno uvést též jméno osoby oprávněné zboží převzít, včetně telefonického spojení (prodávající ani přepravce však nejsou povinni zjišťovat totožnost osoby přebírající zboží v místě určeném jako místo dodání, ani její oprávnění jednat za kupujícího nebo osobu, které má být zboží dodáno). Kupující určuje zboží ke koupi zpravidla ze zboží nabízeného v internetovém obchodě, katalogu prodávajícího, či na základě individuálního sdělení prodávajícího; tato nabídka je však pouze výzvou ke kontraktaci a nezaručuje dostupnost nabízeného zboží. Smlouva je uzavřena teprve potvrzením (akceptací) objednávky prodávajícím; k potvrzení objednávky může dojít i konkludentně (dodáním objednaného zboží).
 3. Zrušit již prodávajícímu odeslanou objednávku lze pouze výjimečně, a to vždy pouze se souhlasem prodávajícího. Žádost o zrušení objednávky je třeba sdělit e-mailem na prodej@cpg-europe.com nebo telefonicky bez zbytečného odkladu.
 4. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve porušily jakoukoli kupní smlouvu uzavřenou s prodávajícím nebo osobami s takovými osobami propojenými.

Předmět smlouvy

 1. Prodávající se smlouvou zavazuje předat kupujícímu zboží a převést na kupujícího vlastnické právo k zboží a kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu a převzít zboží.
 2. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží teprve úplným zaplacením kupní ceny, vč. daně z přidané hodnoty a včetně přepravních nákladů a poštovného, je-li povinen je hradit.

Kupní cena

 1. Kupní cena zboží uvedená v internetovém obchodě je platná v okamžiku objednání; je-li uvedena odkazem na ceník, platí aktuální ceníková cena. V případě pochybnosti platí, že cena je uváděna bez DPH. Případné slevy se vztahují pouze na cenu zboží (nikoli přepravné apod.) a jsou platné v okamžiku zobrazení v internetovém obchodě; jejich platnost může být omezená.
 2. Kupní cena je splatná do 30 dnů od doručení daňového dokladu prodávajícího (zpravidla spolu se zbožím). V odůvodněných případech může prodávající žádat platbu předem nebo zálohu.
 3. Bude-li kupující v prodlení s plněním jakéhokoli svého závazku vůči prodávajícímu, ať již z jakéhokoli platebního titulu, je prodávající oprávněn pozdržet další plnění svých závazků až do vyrovnání dluhů kupujícího. Kupující bere na vědomí, že prodávající má sjednáno pojištění pohledávek se společností EULER HERMES SA č. 7010775 a že v souladu s pojistnými podmínkami je povinen automaticky zastavit své plnění nejpozději při prodlení dlužníka s placením, které dosáhlo 45 dnů, a v případě prodlení, které dosáhlo 60 dnů automaticky předat pohledávku k vymáhání v rámci pojistného krytí.
 4. V případě prodlení s platbou kupní ceny se kupující zavazuje zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky denně.
 5. Prodávající vystavuje daňový doklad zpravidla v elektronické podobě s doručením na adresu elektronické pošty zadanou kupujícím jako kontaktní nebo vedenou v jeho zákaznickém účtu. Kupující souhlasí s vystavením daňového dokladu v elektronické podobě, pokud je zaručena věrohodnost původu a neporušitelnost obsahu daňového dokladu elektronickou výměnou informací.

Dodací podmínky

 1. Zboží je expedováno do 2 pracovních dnů, je-li naskladněno, jinak zpravidla do 14 dnů.
 2. Prodávající doručí zboží na své riziko a na náklady kupujícího na sdělenou dodací adresu kupujícího v Česku; DAP (Incoterms 2000).
 3. V případě odesílání zboží kupujícímu má kupující zpravidla možnost volby mezi několika prostředky dodání zboží, které si vybere při objednávce zboží. Při objednávce zboží jsou rovněž uvedeny ceny za doručování a předpokládaná doba dodání zboží.
 4. Přepravní náklady a poštovné hradí prodávající; v případě, že kupní cena (bez DPH) nepřesahuje 5.000,- Kč, účtuje prodávající manipulační poplatek 500,- Kč + DPH. Stejný manipulační poplatek se účtuje v případě dodání na jinou dodací adresu než adresu sídla (typicky k zákazníkovi kupujícího).

Vady zboží

 1. Při uplatnění nároků z vad zboží je kupující povinen předložit daňový doklad či jinak spolehlivě prokázat koupi zboží (dodacím listem apod.) a popsat v čem vady shledává či jak se projevují. Vady nutno uplatnit ihned u přepravce; vady, které nelze poznat při převzetí, nutno uplatnit do konce pracovního dne následujícího po dni převzetí. Vady skryté nutno uplatnit do konce pracovního dne následujícího po dni, kdy byly zjištěny.
 2. Vadami nejsou přiměřené odchylky v kvalitě, barvě, dizajnu způsobené technickou povahou materiálu nebo nepřesnostmi v zobrazení v nabídce. Vadou není ani přiměřená odchylka od váhy, rozměrů či kvality.
 3. Uplatnění vad zboží může vyžadovat testování vzorku či vzorků zboží. Ukáže-li se vytknutí vad jako nedůvodné či neoprávněné, má prodávající nárok na náhradu nákladů skutečně vynaložených na testování zboží.
 4. Prodávající poskytuje na své zboží záruku v trvání 24 měsíců od převzetí zboží nebo po dobu uvedenou na obalu zboží, v případě, že je tato doba kratší. Jako záruční list slouží vystavený daňový doklad o zakoupení zboží. Podmínkou trvání záruky za jakost je dodržení aplikačních postupů, skladovacích podmínek (zejména tepelných) a případných omezení materiálů uváděných v technických listech. Technické listy jednotlivých materiálů prodávající na vyžádání poskytne, jestliže je kupující nebude mít k dispozici. U případně zlevněného zboží se záruka nevztahuje na vady, pro něž bylo zboží zlevněno.
 5. Nároky z vad jsou vyřízeny výlučně dodáním náhradního zboží nebo snížením kupní ceny podle volby prodávajícího.

Společná ustanovení

 1. Smlouva se řídí právem České republiky s vyloučením ustanovení norem kolizních, jakož i s vyloučením použití ustanovení Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží sjednané ve Vídni dne 11. dubna 1980.
 2. Všechny spory, které vzniknou z této smlouvy anebo v souvislosti s ní, budou rozhodovány obecným soudem stanoveným dle zapsaného sídla prodávajícího v době podání žaloby.
 3. Ukáže-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či zdánlivé, nemá to vliv na platnost ostatních ujednání smlouvy.
 4. Smluvní strany se dohodly, že odpovědnost prodávajícího za škodu způsobenou kupujícímu při plnění této smlouvy či v souvislosti s ní, včetně škody způsobené vadou zboží, je omezena na 7.500.000 USD (sedm milionů pět set tisíc amerických dolarů). To neplatí v případech, v nichž dle zákona nelze odpovědnost za škodu smluvně omezit.

Ustanovení závěrečná a přechodná

 1. Prodávající je oprávněn VOP změnit; změna VOP se nedotkne již uzavřených smluv.
 2. Kupující je povinen udržovat své kontaktní údaje aktuální až do splnění všech svých povinností vyplývajících ze smlouvy a po celou dobu registrace na zákaznickém účtu.
 3. Odlišují-li se ustanovení individuálně sjednaného smluvního ujednání stran od VOP, mají taková ustanovení před ustanoveními VOP aplikační přednost.

Účinnost

 1. Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 1. dubna 2017.

V Praze dne 1. dubna 2017

Tremco CPG s.r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C1682

sídlo: Slezská 2526/113, 130 00 Praha

IČ: 15890813
DIČ: CZ15890813