Informasjon vanlige piktogrammer for kjemiske produkter

Olof Strandholm / 07 mars 2023

Harmonisering av merking av kjemiske produkter

Merkingen av kjemiske produkter, harmonisert på europeisk plan, omfatter 9 piktogrammer for å advare brukerne om mulige farer.  Siden juni 2017 har diamantformede hvite piktogrammer innrammet i rødt erstattet de små svarte firkantene som tidligere ble sett på emballasjen.

Hvis de siden 2010 bare var obligatoriske for rene stoffer som metylerte ånder eller aceton, gjelder de nå også for lim, flekkfjernere eller vaskemidler, og for alle skadelige produkter, som insektmidler og visse husholdningsrengjøringsmidler.

Hva betyr CLP-forordningens regler for klassifisering, merking og emballering?

CLP-forordningen fastsetter Europaparlamentets forordning (EF) nr. 1272/2008) om klassifisering, merking og emballering av kjemiske stoffer og stoffblandinger. Den offisielle referanseteksten i Europa tillater implementering av General Harmonised System (SGH) i arbeids- og forbrukersektoren. Den ble publisert i OJEU nr. L 3531 den 31. desember 2008 og trådte i kraft 20. januar 2009.

Alle produsenter, importører og etterfølgende brukere er berørt av publiseringen av de nye etikettene og oppdateringen av sikkerhetsdatabladet (SDS) for stoffer og stoffblandinger siden 1. juni 2015.

Merkingen av farlige kjemiske produkter skal omfatte:

  • Navn, adresse og telefonnummer til produsenten, eller importøren eller distributøren,
  • Stoffets navn (muligens form eller konsentrasjon ...),
  • handelsnavnet/-ene, den farlige komponenten(e) i tilfelle et preparat,
  • Eller farepiktogrammer
  • Advarsel indikasjon
  • fareindikasjoner og forsiktighetsråd,
  • indikasjonen "Indeks nr" når det gjelder et stoff,
  • den nominelle mengden dersom produktet distribueres til allmennheten;
  • Ytterligere indikasjoner om nødvendig.

Hvor finner jeg farepiktogrammer?

Farepiktogrammene for et produkt er angitt på sikkerhetsdatabladene under overskrift 2 med koder og advarsler (eksempel nedenfor).

Farepiktogrammene til et produkt finnes på både primær- og sekundæremballasjen til et produkt.