Explore our brands
Zpeť na zoznam produktov

TP652 ILLMOD TRIO 750

illmod Trio +

illmod Trio + je už druhou generáciou komplexnej tesniacej pásky spĺňajúcou najvyššie nároky na kvalitné, trvanlivé a rýchle utesnenie špár.

Aplikácia

illmod Trio + je už druhou generáciou komplexnej tesniacej pásky spĺňajúcou najvyššie nároky na kvalitné, trvanlivé a rýchle utesnenie špár. Naviac sa jedná o produkt neobsahujúci a nevylučujúci žiadne škodlivé látky a emisie. Páska, oproti pôvodnej variante, nadobudla tvarové zmeny, čím bolo dosiahnuté širšie využitie pre špáry v prostredí pasívnej a nízkoenergetickej výstavby, bežnej výstavby, rekonštrukcií a zateplenia špár. 

Certifikát

 • pre rýchlu montáž okien
 • využiteľnosť pre veľké rozpätie špár
 • rýchla inštalácia nezávislá na teplote
 • ideálna pre dilatačné špáry

Príprava

Princíp montáže

 • Multifunkčná páska na utesnenie špár nahrádza tri tesniace výrobky jedným. Pred montážou okna sa illmod Trio+ nalepí na tri strany okna a spolu s oknom sa vsadí do otvoru v stene. Parapetnú časť okna je potrebné utesniť tradičnými okennými fóliami a 1-komponentnou penou. Montáž okna sa urobí bežným spôsobom. Utesnenie rohov urobte s illbruck SP025. Na fixáciu okna v otvore použite prievlakové kotevné prvky vedúce cez rám otvorovej výplne. Po expanzii pásky v špáre dôjde k utesneniu špáry okna. 
 • Pomôcky potrebné na aplikáciu: meracie pásmo, nožnice alebo nôž. 

 

Spracovanie

 • Po zistení hĺbky stavebného dielu špáry zvoľte rozmer pásky v súlade s tabuľkou
 • Otvor v stene zbavte hrubých stavebných nečistôt a zvyškov malty
 • V oblasti utesňovania špáry je potrebné murivo zarovnať maltou, najmä ak sa jedná o P+D murovacie tvarovky a pod. 
 • Rám okna očistite čističom AA404
 • Po otvorení role odrežte nadmerne skomprimovaný začiatok. Pásku nalepte samolepiacou stranou na očistený rám
 • Osaďte okno do otvoru. Pri malých šírkach špár sa odporúča navlhčenie pásky
 • Dbajte na to, aby strana so svetlo šedou páskou smerovala dovnútra miestnosti

Použitie ako "vstrekovaná podložka" - predmet patentovej prihlášky 

Podľa normy STN 73 3134 Stavebné práce. Styk okenných konštrukcií a obvodového plášťa budovy. Požiadavky, zhotovovania a skúšanie, je potrebné preniesť sily od okien namontovaných do ostenia pomocou dištančných podložiek do stenovej konštrukcie. Použiteľnosť montážneho lepidla na okná SP351 ako dištančnej podložky s dostatočnou pevnosťou v tlaku bola posúdená skúškou stavebného dielca v inštitúte ift Rosenheim (skúšobný protokol 14-001437-PR01). Podložka má okrem toho vystužujúcu funkciu a pôsobí pozitívne proti zvislému a vodorovnému pôsobeniu vlastnej hmotnosti konštrukcie a proti zaťaženiu tlakom a závanom vetra. V miestach, kde majú byť osadené bočné a vrchné dištančné prvky, vystrihnete pred montážou okna v tesnení (napr. illmod TP652 Trio+) nožnicami rovnoramenný trojuholník, ktorý po montáži úplne vyplňte lepidlom SP351. 

Popis

Mäkčený penový polyuretán s otvorenými pórmi impregnovaný syntetickou živicou spomaľujúcou horenie. Na vnútornej strane pásky zabezpečuje jej zvýšenú tesnosť impregnácia a integrovaná páska. 

Forma dodania

 • Páska je dodávaná predstlačená v roliach vo veľkostiach S, M, L, X pre šírky špár od 6 do 66 mm.

Rozmery

Hĺbka pásky (mm)VeľkosťPasívne/NE domy*Bežná nová výstavba**Rekonštrukcia***Zateplenie špár****
  58  XS   4-7  4-8  4-9  4-15
  66  XS   4-7  4-8  4-9  4-15
  72  XS   4-7  4-8  4-9  4-15
  77  XS   4-7  4-8  4-9  4-15
  83  XS   4-7  4-8  4-9  4-15
  88  XS   4-7  4-8  4-9  4-15
  58   S   6-10  6-12  6-14  6-22
  66   S   6-10  6-12  6-14  6-22
  72   S   6-10  6-12  6-14  6-22
  77   S   6-10  6-12  6-14  6-22
  83   S   6-10  6-12  6-14  6-22
  88   S   6-10  6-12  6-14  6-22
  58   M   8-15  8-18  8-21  8-33
  66   M   8-15  8-18  8-21  8-33
  72   M   8-15  8-18  8-21  8-33
  77   M   8-15  8-18  8-21  8-33
  83   M   8-15  8-18  8-21  8-33
  88   M   8-15  8-18  8-21  8-33
  58   L  10-20 10-24 10-28 10-45
  66   L  10-20 10-24 10-28 10-45
  72   L  10-20 10-24 10-28 10-45
  77   L  10-20 10-24 10-28 10-45
  83   L  10-20 10-24 10-28 10-45
  88   L  10-20 10-24 10-28 10-45
58  XL  15-30 15-36 15-42 15-66
66  XL  15-30 15-36 15-42 15-66
72  XL  15-30 15-36 15-42 15-66
77  XL  15-30 15-36 15-42 15-66
83  XL  15-30 15-36 15-42 15-66
88  XL  15-30 15-36 15-42 15-66

*Pasívne a nízkoenergetické domy: Tesnenie je UV stabilné, vodotesné do 1050 Pa, vysoko vzduchotesné (trieda 4 podľa DIN EN 12 207), tepelne izolujúca.
**Bežná výstavba: Tesnenie je UV stabilné, vodotesné do 600 Pa, vzduchotesné (trieda 4 podľa DIN EN 12 207), tepelne izolujúca.
***Rekonštrukcia/Sanácia: Tesnenie je vodotesné do 300 Pa, vzduchotesné (trieda 3 podľa DIN EN 12 207) , tepelne izolujúca.
****Zateplenie špár: Tesnenie slúži ako trvale dilatujúca tepelná izolácia špáry.

Dôležité upozornenie

Páska na utesňovanie špár sa v rohoch napája na tupo. Pásku nastrihajte tak, aby v rohoch vznikli dostatočné presahy a pásky na seba zľahka tlačili. Prípadné viditeľné netesnosti vyplňte SP025. Zvyšné role v otvorených kartónoch zaťažte, aby sa zabránilo expanzii rolí na objeme smerom do boku. Páska nesmie prísť do kontaktu s chemikáliami obsahujúcimi rozpúšťadlá alebo agresívne látky. Pri nedodržaní zasunutia pásky do špáry min. 2 mm môže v niektorých prípadoch dochádzať k negatívnym zmenám vodotesnosti pásky. V prípade potreby utesnenia špár, ktoré sú na úrovni vonkajšej roviny fasády, nás vždy kontaktujte a detail konzultujte. Rýchlosť expanzie pásky je závislá na okolitej teplote. Pri nízkych alebo mínusových teplotách môže kompletné vyplnenie/utesnenie špáry trvať až desiatky hodín. Nejde však o vadu výrobku. Pre urýchlenie expanzie skladujte pásku v teple alebo materiál po aplikácii nahrievajte teplým vzduchom. Pritom ale nesmie dôjsť k prekročeniu tepelnej odolnosti pásky.

Pri mechanickom zaťažení zabudovanej pásky obrusom a pod. môže dôjsť k drobeniu materiálu na povrchu. Toto však nemá negatívny vplyv na funkčnosť produktu a jeho vodotesnosť, elasticitu, UV stabilitu a tepelne technické vlastnosti. Ide len o estetickú záležitosť.

Zakrytie špáry a pásky

Na zakrytie pásky je možné využiť doskové materiály, lišty alebo omietku. Omietka alebo dosky by mali byť trvale zafixované na ostenie a svojou hrúbkou prekrývať celkovú šírku špáry až po rám okna. Začistenie dilatačnej špáry iba tenkou vrstvou omietky, kedy vzniknú tzv. zrkadielka, vedie spravidla k tvorbe trhlín medzi vrstvičkou omietky a oknom alebo priamo k popraskaniu omietky na páske alebo v kontakte s ostením.

Vyvarujte sa priesakom hnanej dažďovej vody pozdĺž kontaktných materiálov. Neošetrené drevo alebo savé a porézne povrchy by mali byť pred inštaláciou pásky ošetrené pomocou impregnácie.

Technická specifikace

VlastnostiNormaKlasifikácia
Trieda horľavostiDIN 4102B1, obtiažne zápalný
Tepelná vodivosťDIN 52 612λ 0,048 W/m . K
Súčiniteľ prestupu tepla U-hĺbka okna 60 mm 0,8 W/(m2.K)
Súčiniteľ prestupu tepla U-hĺbka okna 70 mm 0,7 W/(m2.K)
Súčiniteľ prestupu tepla U-hĺbka okna 80 mm 0,6 W/(m2.K)

Difúzne ekvivalentná hrúbka vzduchovej vrstvy (sd) -exteriér

EN ISO125723,9 m
Difúzne ekvivalentná hrúbka vzduchovej vrstvy (sd) - interiérEN ISO1257215,1 m
Špárová prievzdušnosťEN 1026a<0.1 m3/[h·m·(daPa)2/3]
Tesnosť proti prívalovému dažďuEN 10271050 Pa
Znášanlivosť so stavebnými materiálmiDIN 18 542zabezpečená podľa BG1 pri výrobku s rozpúšťadlami alebo zmäkčovadlami urobiť test kompatibility
Vzduchová nepriezvučnosť v špáre 15 mmEN ISO 717-151 dB (jednostranne omietnutá špaleta)
Tepelná odolnosť -30 °C až +80 °C
Aplikačná teplota bez obmedzenia
Skladovacia doba 9 mesiacov
Teplota skladovania 0 °C až +20 °C
  K STIAHNUTIU

  Vyhldavač produkto

  Oblasť použitia
  Produktová skupina