Polityka prywatności

1. Postępowanie z danymi osobowymi

Strona internetowa www.tremco-illbruck.com oraz jej wszystkie poddomeny są ofertą firmy tremco illbruck Group GmbH z Kolonii („tremco illbruck”). Na stronach internetowych firma tremco illbruck prowadzi sklep internetowy oraz portal internetowy zawierający informacje dotyczące firmy tremco illbruck oraz produktów sprzedawanych przez grupę tremco illbruck.  Ochrona Państwa danych osobowych poprzez gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie podczas wizyty na stronach internetowych firmy tremco illbruck jest dla nas bardzo ważna. Poniżej wyjaśnimy, jakie informacje zbieramy podczas Państwa wizyty na naszych stronach internetowych i jak są one wykorzystywane przez tremco illbruck.

2. Przetwarzanie danych podczas wizyty na stronach internetowych

Firma tremco illbruck stara się ulepszać i aktualizować ofertę na stronach internetowych tremco illbruck dla klientów i zainteresowanych stron w celu zwiększenia atrakcyjności oferty. W tym celu przy każdym wejściu na strony internetowe tremco illbruck zapisywane są dane, które nie są przypisane do żadnej osoby fizycznej i służą wyłącznie do wewnętrznych, statystycznych i technicznych celów firmy tremco illbruck. Nazwiska, adresy, numery telefonów, adresy e-mail lub inne dane kontaktowe nie są rejestrowane, chyba że zostaną podane dobrowolnie, na przykład w ramach składania zapytania lub zamówienia. W takim przypadku tremco illbruck nie tworzy żadnych profili użytkowników, którzy odwiedzili strony internetowe.

Podczas otwierania stron zapisywane są w szczególności następujące dane:

  • nazwy i oznaczenia plików otwieranych przez danego użytkownika na stronach internetowych firmy tremco illbruck,
  • adres IP, z którego zostały otwarte pliki,
  • data i godzina otwarcia strony internetowej,
  • przesłana ilość danych,
  • moment pierwszego otwarcia jednej ze stron internetowych tremco illbruck oraz moment ostatniej czynności na jednej ze stron,
  • sprawdzenia statusu skutecznego otwarcia plików, typ używanej przeglądarki internetowej oraz ostatnia strona odwiedzona przez użytkownika (tzw. referrer)

3. Przetwarzanie danych w przypadku zapytań

Jeśli Państwa adres e-mailowy i inne dane kontaktowe, takie jak nazwisko, w ramach zapytania, w szczególności na stronie „Kontakt”, zostały podane za Państwa zgodą, tremco illbruck wyśle Państwu żądane informacje. Państwa dane zostaną zapisane w pliku lub w programie poczty elektronicznej i będą wykorzystywane wyłącznie do korespondencji związanej z żądanymi informacjami. Dane zostaną zapisane w pliku lub w programie poczty elektronicznej i będą wykorzystywane wyłącznie do korespondencji w celu przekazania żądanych informacji.

4. Przetwarzanie danych w przypadku zamówień

W ramach procesów zamawiania zapisywane są najpierw dane, które nie są przyporządkowane osobie fizycznej i są wykorzystywane do wewnętrznych celów statystycznych firmy tremco illbruck. Są to informacje o produktach umieszczonych w koszyku (całkowita wartość koszyka, wartość i liczba poszczególnych towarów). Ponadto przetwarzanie danych osobowych odbywa się w następujący sposób:

Gromadzenie i przechowywanie danych osobowych

Dane osobowe są również gromadzone i przechowywane na naszych stronach internetowych w związku z zakupami dokonanymi przez Państwa w naszym sklepie internetowym. Te dobrowolnie dostarczone w ramach zamówienia dane (dane umowne) są niezbędne do wzajemnego, prawidłowego wykonania umowy. Państwa dane osobowe umowne (na przykład nazwisko, adres dostawy, adres e-mail itd.) są gromadzone i przechowywane w celu załatwiania zamówień i zapytań. Możemy gromadzić i przechowywać adresy e-mailowe w celu przesłania potwierdzenia zamówienia, warunków umowy i innych informacji dotyczących zamówienia lub warunków umowy.

Wykorzystywanie i udostępnianie danych osobowych

Dane osobowe (dane umowne) zgromadzone w ramach zamówienia w sklepie internetowym są wykorzystywane wyłącznie do realizacji zamówień lub załatwiania zapytań. Przekazywanie, sprzedawanie lub jakiekolwiek inne udostępnianie danych osobowych osobom trzecim nie ma miejsca, chyba że jest to konieczne do celów realizacji umowy. Na przykład wymagane jest przekazanie Państwa adresu do firmy wysyłkowej zamówionej do realizacji dostawy, aby zrealizować zamówienie. Nie ma miejsca eksport danych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Ponadto wykluczone jest przekazywanie, sprzedawanie lub inne udostępnianie danych osobom trzecim, chyba że firma tremco illbruck jest zobowiązana do ich przekazania zgodnie z obowiązującym prawem lub na mocy wyroku sądu bądź udostępnienie danych jest wymagane w przypadku ataków na infrastrukturę informatyczną firmy tremco illbruck, celem umożliwienia ścigania prawnego i karnego.

5. Pliki cookies

Podczas odwiedzania stron internetowych tremco illbruck, czasami pewne informacje są zapisywane i przechowywane w formie plików cookies (małych plików tekstowych) na komputerze użytkownika. Ma to na celu sprawienie, że oferta na stronach internetowych tremco illbruck będzie bardziej przyjazna dla użytkownika, elastyczniejsza i skuteczniejsza. Pliki cookies mogą być również wykorzystywane przez tremco illbruck do zapisywania haseł. Daje to użytkownikowi techniczną możliwość automatycznego logowania się przy ponownej wizycie na stronie. Użytkownik ma możliwość wprowadzenia takich ustawień przeglądarki internetowej, aby pliki cookies były natychmiast lub regularnie usuwane z pamięci danych użytkownika, blokowane lub aby pojawiało się ostrzeżenie przed zapisaniem plików cookies. Podczas wpisywania haseł w ramach logowania istnieje także możliwość braku aktywacji automatycznego logowania, co uniemożliwia zapisywanie haseł.  Jeśli użytkownik opuści strony internetowe tremco illbruck za pośrednictwem linku i przejdzie na obce strony internetowe, istnieje możliwość, że pliki cookies zostaną aktywowane przez operatorów tych stron. W przypadku tych plików cookies firma tremco illbruck nie jest prawnie odpowiedzialna.

6. Google Analytics

Niniejsza strona internetowa tremco illbruck używa Google Analytics - serwisu analityki internetowej świadczonego przez firmę Google, Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje tzw. „pliki cookies” - pliki tekstowe zapisane na komputerze użytkownika i umożliwiające analizowanie korzystania przez niego ze strony internetowej. Informacje o korzystaniu ze strony internetowej (w tym adres IP) generowane przez plik cookies są przesyłane do serwera Google w USA i tam przechowywane. Użycie funkcji „anonymizeIP” dla adresu IP gwarantuje skracanie adresu IP w ostatnim oktecie w Unii Europejskiej lub w państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego co oznacza, że jednoznaczne przyporządkowanie adresu IP nie jest możliwe. Adres IP udostępniany przez przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.  Można uniemożliwić zapisywanie plików cookies przez odpowiednie ustawienie przeglądarki; jednakże zwracamy uwagę, że w takim przypadku użytkownik może nie być w stanie w pełni korzystać z wszystkich funkcji tej strony internetowej. Ponadto użytkownik może uniemożliwić zapisywanie danych wygenerowanych przez pliki cookies i związanych z korzystaniem ze strony internetowej (włącznie z adresem IP użytkownika) oraz ich przetwarzanie przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki pod następującym adresem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

7. Pomiar konwersji z pikselem aktywności odwiedzających dla Facebooka

Za zgodą użytkownika ustawiamy na naszej stronie internetowej „piksel aktywności odwiedzających” firmy Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”). Można go używać do śledzenia działań użytkowników, którzy widzieli lub kliknęli reklamę w serwisie Facebook. Pozwala nam to śledzić skuteczność reklam w serwisie Facebook w celach statystycznych i marketingowych. Dane zebrane w ten sposób są dla nas anonimowe, co oznacza, że nie widzimy danych osobowych poszczególnych użytkowników. Dane te są jednak zapisywane i przetwarzane przez Facebook, o czym informujemy użytkownika zgodnie z naszą wiedzą Facebook może powiązać te dane z Państwa kontem w serwisie Facebook i wykorzystywać do własnych celów reklamowych zgodnie z wytycznymi w sprawie wykorzystywania danych firmy Facebook www.facebook.com/about/privacy/. Można umożliwić firmie Facebook, a także jej partnerom włączanie reklam w serwisie Facebook i poza nim. Można także w tym celu zapisać plik cookies na swoim komputerze. Zgoda ta może zostać zadeklarowana tylko przez użytkowników w wieku powyżej 13 lat. Jeśli użytkownik jest młodszy, musi poprosić swoich prawnych opiekunów o pomoc. Kliknij tutaj, aby wycofać zgodę: www.facebook.com/settings/

8. Prawo do informacji, wycofania i usunięcia

Mają Państwo prawo wycofać w dowolnym momencie swoją zgodę na wykorzystanie danych osobowych ze skutkiem na przyszłość. Usunięcie danych osobowych nastąpi w razie wycofania zgody na ich zapisywanie tremco illbruck, jeśli znajomość tych danych nie jest już wymagana do realizacji celu ich wcześniejszego zapisania lub zapisywanie danych jest niedozwolone z innych względów prawnych. Na pisemny wniosek firma tremco illbruck poinformuje, jakie dane osobowe zostały przez nas zapisane (np. nazwisko, adres, numer telefonu). W tym celu należy używać danych kontaktowych tremco illbruck ze strony ze stopką redakcyjną lub danymi kontaktowymi.

9. Zasady bezpieczeństwa

Firma tremco illbruck stara się podejmować wszelkie niezbędne techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, żeby dane osobowe zapisywać w taki sposób, aby nie były one dostępne dla osób trzecich ani dla opinii publicznej. W przypadku skontaktowania się z nami e-mailowo, poufność przekazywanych informacji jest ograniczona do normalnego zakresu, ponieważ treść wiadomości e-mailowej może być przeglądana przez osoby trzecie. Oferta online firmy tremco illbruck zawiera linki do innych stron internetowych. Nie mamy wpływu na to, czy ich operatorzy przestrzegają przepisów o ochronie danych.