De gevaarsymbolen voor chemische producten kennen

illbruck / 13 november 2023

Wat is het CLP-reglement CLP Classification, Labelling, Packaging?

Het CLP-reglement is het reglement (CE) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement betreffende de indelingetikettering en verpakking van chemische stoffen en mengsels. Het is de officiële Europese referentietekst voor toepassing van het algemene geharmoniseerde systeem in de arbeids- en de consumptiesector. Deze is op 31 december 2008 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en trad op 20 januari 2009 in werking.

Alle fabrikanten, importeurs en gebruikers zijn betrokken bij de uitgave van nieuwe etiketten en de bijwerking van de veiligheidsinformatiebladen voor de stoffen en mengsels, sinds 1 juni 2015.

De etikettering van gevaarlijke chemische producten moet het volgende vermelden:

  • De naam, het adres en het telefoonnummer van de fabrikant of de importeur of de distributeur
  • De naam van de stof (eventueel zijn vorm, concentratie ...)
  • De handelsnaam, de gevaarlijke componenten indien het een bereiding betreft
  • De gevaarsymbolen
  • De waarschuwingen
  • De gevaarmeldingen en de voorzorgsmaatregelen
  • De vermelding 'Index nr.' indien het een stof betreft
  • De nominale hoeveelheid als het product bestemd is voor het grote publiek
  • Aanvullende vermeldingen indien nodig

Wat zijn de verschillende gevaarsymbolen? Wat is de betekenis hiervan?

Overeenkomstig artikel 19 van het reglement (CE) Nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, in wijziging en herroeping van de richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en in wijziging van het reglement (CE) Nr. 1907/2006, moeten de volgende pictogrammen gebruikt worden in de CLP-klassering:

Bekijk hieronder de betekenis van de gevaarsymbolen.

Waar kunnen we de gevaarsymbolen vinden?

De gevaarsymbolen van een product zijn aangegeven op de veiligheidsinformatiebladen in rubriek 2 met de codes en de gevaartekst.

De gevaarsymbolen van een product zijn ook aangebracht op de binnenste verpakking en buitenste verpakking van een product. 

Harmonisering van de etikettering van chemische producten

De etikettering van chemische producten, geharmoniseerd op Europees niveau, omvat 9 pictogrammen om de gebruikers te waarschuwen voor eventuele gevaren. Pictogrammen in de vorm van witte ruiten met een rode rand vervangen sinds juni 2017 de kleine geelzwarte vierkanten die we gewoonlijk op de verpakkingen aantroffen.

De nieuwe pictogrammen waren al sinds 2010 verplicht op pure stoffen als spiritus en aceton, maar zijn nu ook van toepassing op mengsels als lijmvlekverwijderaars en wasmiddel en op alle schadelijke producten als insecticiden of bepaalde huishoudelijke reinigingsmiddelen

Vul het contactformulier en we nemen zo spoedig mogelijk contact op.

In gesprek met een bouwexpert

Vragen over producten, toepassingen, een project of documentatie. Een illbruck-specialist of bouwkundig adviseur van Tremco CPG staat je graag te woord.

Neem contact op