AA200 Rengjøringsspray

Søk etter produkter

Ta kontakt med oss

Vannbasert rengjøringsspray for fjerning av uherdet JF100 Isolasjonsskum

Bruk

Effektiv vannbasert aerosolrengjøringsspray for fjerning av uherdet JF100 Insulator-skum på innsiden og utsiden av skumpistolen, dyser, verktøy og søl.

Les alltid sikkerhetsdatabladet, veiledningen før påføring og relevant informasjon før bruk. Sørg for at de nyeste dokumentene lastes ned før hvert prosjekt starter.

Les sikkerhetsdatabladet for produktet nøye før arbeidet påbegynnes. Beholdere under trykk - Må ikke utsettes for sollys eller temperaturer over +50°C. Må ikke punkteres eller brennes, heller ikke tomme beholdere. Ikke spray på åpen ild eller glødende gjenstander. Oppbevares utilgjengelig for barn - Holdes borte fra antennelseskilder - Røyking forbudt. Ta forholdsregler mot statisk elektrisitet. Unngå innånding av spray. Må ikke tømmes i avløp.

  • Rengjøring av innsiden og utsiden av skumpistoler
  • Sprøytevask av dyser, verktøy og søl