Explore our brands

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia dotyczące chemikaliów

Harmonizacja oznakowania produktów chemicznych

Oznakowanie produktów chemicznych, ujednolicone na szczeblu europejskim, obejmuje 9 piktogramów mających na celu ostrzeżenie użytkownika przed ewentualnym zagrożeniem. Piktogramy w formie białych rombów z czerwonym obramowaniem w 2017 roku zastąpiły małe, żółto-czarne kwadraty, które zwykle widywało się na opakowaniach.

Od 2010 roku oznaczenia te były obowiązkowe tylko w odniesieniu do czystych substancji takich jak denaturat czy aceton, jednak obecnie obowiązują również w odniesieniu do mieszanek takich jak kleje, odplamiacze czy środki piorące, a także do wszystkich produktów szkodliwych, takich jak środki owadobójcze czy środki czyszczące do użytku w gospodarstwie domowym.

Co to jest rozporządzenie CLP (Classification, Labelling, Packaging)?

Rozporządzenie CLP to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin. Jako oficjalny tekst referencyjny w Europie, umożliwia on stosowanie Globalnie Zharmonizowanego Systemu (GHS) w sektorach pracy i konsumentów. Opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L 3531 z dnia 31 grudnia 2008 r., wszedł w życie dnia 20 stycznia 2009 r.

Wydanie nowych etykiet i aktualizacja kart charakterystyki (SDS) dla substancji i mieszanin od 1 czerwca 2015 r. dotyczy wszystkich producentów, importerów i dalszych użytkowników.

Oznakowanie niebezpiecznych substancji chemicznych musi zawierać:

  • nazwę, adres i numer telefonu producenta lub importera lub dystrybutora,
  • nazwę substancji (ewentualnie jej postać, stężenie itp.),
  • nazwę handlową, a jeśli chodzi o preparat – składniki niebezpieczne,
  • piktogramy określające rodzaj zagrożenia,  
  • hasło ostrzegawcze,
  • zwroty określające zagrożenie i zwroty wskazujące środki ostrożności,
  • zwrot „Indeks”, jeśli chodzi o substancję,
  • nominalną ilość, jeśli produkt jest rozprowadzany masowo,
  • w razie potrzeby informacje dodatkowe.

Jakie są piktogramy określające rodzaj zagrożenia? Co oznaczają?

Zgodnie z artykułem 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniającego i uchylającego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006, w klasyfikacji CLP muszą być wykorzystywane następujące piktogramy określające rodzaj zagrożenia.

Poniżej zostało wyjaśnione znaczenie piktogramów określających rodzaj zagrożenia:

Gdzie szukać piktogramów określających rodzaj zagrożenia?

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia danego produktu są wskazane w karcie charakterystyki w rubryce 2 wraz z kodami i zwrotem określającym zagrożenie (przykład poniżej).

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia danego produktu znajdują się na opakowaniu podstawowym i drugorzędnym.