Nye EU-opplæringskrav for sikker håndtering av diisocyanatprodukter

Miljø / 24 mars 2023

Nye EU-krav til håndtering av diisocyanatprodukter

Polyuretanprodukter (PU) er allsidige, innovative og trygge. De har en en rekke ulike bruksområder innen bygg og anlegg, emballasje, møbler, maritim industri, transport og en rekke andre områder. Polyuretanprodukter består av polyoler og diisocyanater.

4. august 2020 innførte EU nye restriksjoner for bruk av diisocyanater. Hensikten er å begrense risikoen for eksponering ved innånding eller hudkontakt.

Fra og med 24 august 2023 vil det være krav om godkjent opplæring i sikker bruk av diisocynater for alle som håndterer produkter som inneholder mer enn 0,1% frie monomerer av diisocyanater i industriell eller profesjonell bruk. Opplæringen må oppdateres hvert 5. år.

Spørsmål og svar

Hvordan vet jeg om jeg håndterer produkter som omfattes av de nye EU-kravene?

Et stoff eller en stoffblanding som inneholder isocyanat skal være merket med teksten: «Inneholder isocyanater. Kan gi allergisk reaksjon». Fra 24. februar 2022 er det i tillegg krav om at diisocyanater/diisocyanatholdige blandinger med mer enn 0,1% diisocyanater skal merkes med følgende tekst: «Fra 24. august 2023 kreves hensiktsmessig opplæring før enhver industriell bruk eller yrkesbruk». Kontakt din leverandør dersom du er usikker.

Hvor kan jeg ta opplæringen?

I EU-direktivet heter det: «Opplæringen skal foretas av en ekspert innenfor sikkerhet og helse på arbeidsplassen som har kompetanse tilegnet ved relevant yrkesopplæring». Det er ikke nærmere regulert hvem som kan stå for opplæringen, men det er arbeidsgivers ansvar å sørge for at opplæringen er ihht. Kravene. Hva opplæringen skal inneholde står angitt i loven. Kommisjonens Forordning (EU) 2020/1149 av 3. august 2020 om endring av vedlegg XVII til Europaparlaments- og rådforordningen (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH) med hensyn til diisocyanater. https://lovdata.no/static/LTI/32020r1149u-01.pdf?timestamp=1613745976000

Den Europeiske bransjeorganisasjonen for fremstillere av diisocyanater og polyoler, ISOPA, har en egen side med e-Learning modul.

I Norge er det etablert en arbeidsgruppe bestående av representanter fra Arbeidstilsynet, Norsk Industri og PUR-Gruppen som arbeider med hvordan det nye opplæringskravet kan implementeres i Norge.


Er det trygt å bruke produkter som inneholder diisocyanater?

Som med de fleste andre kjemikalier er diisocyanat trygt å bruke så lenge det håndteres i forhold til relevant risikovurdering og sikkerhetstiltak. I ferdig produkt finnes det så og si ikke diisocyanater. Diisocyanater brukes som et reaktivt kjemikalie; det reagerer med polyolen for å danne det ferdige produktet og forbrukes under denne reaksjonen.

Hva skal jeg som forhandler/distributør gjøre?

Du må påse at informasjonen du mottar fra din produktleverandør videreformidles til dine kunder.