Explore our brands
Názvosloví – termíny a definice

Názvosloví – termíny a definice

Dilatační spára

Prostor mezi navazujícími konstrukcemi a jejich plochami. V případě, že spára může za určitých okolností měnit tvar a velikost, tak se jedná o spáru dilatační.

Styčná spára

Prostor mezi navazujícími konstrukcemi a jejich plochami. V případě, že spára nemůže za určitých okolností měnit tvar a velikost, protože jsou například k sobě konstrukce spojeny vruty nebo nýty, tak se jedná o spáru styčnou.

Šířka spáry

Pohledová velikost vynechaného navazujícího prostoru (spáry) mezi konstrukcemi.

Hloubka spáry

Označení velikosti ve směru kolmém na pohledovou šířku spáry.

Tvar spáry

Tvar je tvořen navazjícími konstrukcemi, které díky svému profilu vytvářejí výslednou geometrii spáry.

Svislá spára

Spára, jež je vymezena navazujícími konstrukcemi, které jsou ve svislém nebo-li vertikálním směru.

Vodorovná spára

Spára, jež je vymezena navazujícími konstrukcemi, které jsou ve vodorovném nebo-li horizontálním směru.

Spára v exteriéru

Spára, která je přímo vystavena působení povětrnosti. Uvažované teploty – 20 °C až +80 °C.

Spára v interiéru

Spára, která není přímo vystavena působení povětrnosti. Uzažované teploty cca +15 °C až + 30 °C.

Střední část spáry

Prostor mezi vnější a vnitřní částí spáry, který je zpravidla vyplněn tepelnou izolací.

Těsnění

Bývá takto označován obecně materiál, který byl aplikován za účelem vytvoření např. vodotěsné, vzduchotěsné, tepelně izolační nebo parobrzdicí roviny.

Jednostupňové těsnění

Utěsnění spáry v jedné rovině (stupni), kde zvolený materiál zajišťuje všechny požadavky.

Vícestupňové těsnění

Utěsnění spáry ve více rovinách (stupních), kde vhodně zvolená kombinace materiálů zajišťuje všechny požadavky.

Impregnace

Jedná se o základní nátěr podkladu, který má za účel podklad připravit a zlepšit přilnavost následně aplikovaného těsnění

Tmel

Tekutá těsnicí hmota na různých materiálových bázích. Tmely zajišťují ve většině případů vodotěsnost, vzduchotěsnost a parobrzdicí vlastnosti spár.

Páska

Těsnicí prostředek, který je na různých materiálových bázích. Pásky zajišťují ve většině případů vodotěsnost, vzduchotěsnost a tepelnou izolaci spár.

PUR pěna

Jedná se o tepelně izolační prostředek, který může být využit i pro nenáročné lepicí aplikace.

Pracovní pomůcky a nástroje

Pracovní pomůcky a nástroje

K řádné aplikaci tmelů, pásek a polyuretanových pěn a příslušenství je zapotřebí následujících nástrojů.

Ruční nebo vzduchová pistole

Slouží pro vyprázdnění tmelů z dostupných balení, zpravidla objemu 310 ml a 600 ml.

Ocelový kartáč

Nezbytná pomůcka pro odstranění nečistot a volných částic na podkladech jako je beton, pórobeton, omítka apod.

Pumpička

Ideální prostředek pro odstranění prachu a volných nečistot. Velmi vhodná je pumpička pro vyfukování prachu z vyvrtaných děr při instalaci ocelových kotev.

Štětec nebo váleček

Slouží pro řádnou a rovnoměrnou aplikaci impregnačních nátěrů určených pro aplikaci na savé podklady.

Papírové ubrousky

Jsou potřeba pro aplikaci impregnací a čističů nesavých podkladních ploch, jako jsou sklo, kovy, plasty apod. Ubrousky nesmí pouštět při používání vlákna, která by mohla ulpívat na pokladu.

Stěrky a špachtle

Využívány jsou ve většině případů pro vytvarování a uhlazení povrchu aplikovaných tmelů.

Řezák nebo nůžky

Obé je zapotřebí při otevírání balení a zároveň při krácení aplikovaných pásek na potřebnou velikost nebo ořezání vytvrdnuté a nadbytečné polyuretanové pěny.

Vyhlazovací roztok

Celá řada tmelů lze obtížně vyhlazovat stěrkou na sucho. Proto se používá v mnoha případech speciální roztok, který snižuje tření mezi stěrkou a tmelem.

Maskovací páska

Při tmelení spár je někdy vhodné okolní plochy zakrýt proti nechtěnému znečištění. K tomuto účelu slouží velmi dobře zakrývací ochranné pásky z papíru nebo PVC.

Aplikační pistole na PUR pěny

V případě aplikace PUR pěn určených pro profesionály je zpravidla zapotřebí aplikační pistole (aplikátoru), která umožňuje dle potřeby regulovat rychlost a množství vytékající pěny.

Čistič na PUR pěny

Nezbytný pomocník při čištění aplikačních pistolí, ale i znečištěných dóz nebo okolních ploch.

Čistič

Nezbytný pomocník při přípravě nesavých ploch před aplikací tmelů. Čistič zcela odmastí podklad, odstraní nečistoty, popřípadě námrazu apod.

Impregnace

Jedná se minimálně o 2 typu materiálů, které jsou určeny pro aplikaci na savé a nesavé podklady za účelem zlepšení přilnavosti následně aplikovaných tmelů.

Parametry spáry

Parametry spáry

Proveditelnost je na prvním místě

Spáry na obvodovém plášti budovy, přestože se to nemusí na první pohled zdát, jsou extrémně namáhané. Zároveň díky tomu, že jsou ze své podstaty velmi subtilní, není zpravidla snadné dosáhnout požadované funkčnosti a trvanlivosti jejich utěsnění bez toho, aniž by výběru vhodné technologie byla věnována pozornost. V principu se jedná o návrh a výběr vhodného řešení, které bude fungovat jak má 7 dní v týdnu, 365 dní v roce. A to navíc po dobu životnosti okolních částí fasády. Do spár mezi stavebními dílci by nemělo zatékat, izolace následně promrzat, plesnivět, docházet k neřízené výměně vzduchu mezi interiérem a exteriérem nebo degradovat.

Kvalitní projektová dokumentace

Jak při rekonstrukci objektu a spár, tak i při utěsňování novostavby, by měl mít investor dostatečně detailní dokumentaci, která přesně určí požadavky na jednotlivé části fasády a spáry. Pokud taková dokumentace zcela chybí, je velmi pravděpodobné, že výsledná kvalita prací bude daleka očekávání. V projektové dokumentaci či nákresech, které můžou být součástí kupní smlouvy, by měly být jasně vyspecifikovány následující věci:

 • pozice spár v rámci fasády
 • rozměry a tvar spár
 • materiály a povrchy, které tvoří boky spár
 • zatížení spáry povětrností
 • předpokládané dilatační pohyby
 • chemické zatížení
 • další materiály v kontaktu se spárou a těsněním

Utěsnění spár se zachováním klíčových parametrů

Zvolené těsnicí materiály musí garantovat zachování svých vlastností tak, aby plnily požadavky v průběhu celého užívání a životnosti budovy a byly v souladu s požadavky normy ČSN 73 05 40-2 Tepelná ochrana budov - část 2: Norma nepřipouští žádné netěsnosti spár, kromě funkčních spár oken a funkčních spár lehkých obvodových plášťů.  Utěsnění mezi stavebními díly by mělo výt provedeno trvale vzduchotěsně podle dosažitelného stavu technicky. Níže jsou uvedeny kategorie, které by měli brát výrobce, prováděcí firma i projektant v potaz, při návrhu řešení a výběru produktu:

 • odolnost proti zatížení větrem
 • vodotěsnost
 • součinitel prostupu tepla
 • vzduchová neprůzvučnost
 • neprůvzdušnost
 • kondenzace vody uvnitř připojovací spáry
 • dilatační schopnosti

Výběr těsnění dle projektové dokumentace nebo dle reálného stavu

Je jedním ze základních předpokladů úspěšného utěsnění spár na fasádě, aby vybrané řešení a produkty měly správný rozměr, který odpovídá realitě. Jednou z metod je výběr a návrh produktů z uvedených rozměrů a detailů ve stavební dokumentaci. Tato metoda se osvědčuje zejména v případech výstavby z materiálů a technologií, které umožňují dosáhnout vysoké přesnosti. Druhou  metodou je výběr vhodných produktů dle stavu zjištěného a změřeného na stavbě. Tento způsob je výrazně upřednostňován hlavně v případě rekonstrukcí.

Příprava podkladu

Příprava podkladu

Očištění neporézních podkladů

Nesavé podklady je potřeba zpravidla před aplikací těsnícího produktu nejprve dokonale vysušit a zbavit prachu, mastnoty, námrazy a nesourodých vrstev (staré nátěry apod.). Pro takové očištění slouží produkt AA404, který je směsí acetonu a alkoholu. U velmi citlivých povrchů na poškození, jako jsou lakované dřevo, je nejprve potřeba AA404 vyzkoušet, zda povrch neleptá nebo nedochází k vymývání pigmentu. V případě, že ano, je potřeba využít jiný čistič nebo nanášet AA404 minimálním množství.

Očištění porézních podkladů

V případě aplikace tmelů nebo pásek na porézní podklady, typu beton, tvárnice, cihla, povrchově neošetřené dřevo apod. je potřeba nejprve podklad zbavit volných částic. Přebytky omítky, malty a jiné je potřeba nejprve odstranit zednickým kladívkem. Následně povrch zbavit menších nečistot pomocí ocelového kartáče. Jako poslední krok je odstranění prachu ruční pumpičkou (příslušenství pro řádnou montáž ocelových kotev).

Impregnace podkladu

V některých případech není ani vyčištěný podklad zárukou dostatečné přilnavosti aplikovaného tmelu. V takových případech je nutné podklad impregnovat. Vhodnou impregnaci je možné zpravidla najít v technickém listu zvoleného tmelu. Impregnace bývá nanášena úsporně buď houbičkou nebo ubrouskem na neporézní podklady. Na porézní podklady je impregnace většinou aplikována štětcem nebo rozstřikem. Po aplikaci impregnace a jejím odvětrání a zaschnutí je možné přistoupit k vlastní aplikaci tmelu. Impregnace je zpravidla nezbytná, pokud je podklad drolivý, vlhký, namrzlý nebo má nízké povrchové napětí (zejména plasty). Konkrétní detailní postup pro přípravu a aplikaci pásek a tmelů je vždy součástí technického listu.      

Materiály a pracovní postup

Materiály a pracovní postup

Obecná doporučení

Ve většině případů je potřeba vytnout se aplikaci tmelů za teplot podkladu pod + 5°C. To platí i v případě, že okolní teplota je již vyšší než +5 °C, ale podklad je například z noci podchlazený a namrznutý. Pokud je i presto nezbytné tmelit, je nutné minimálně aplikovat impregnaci na podkladní plochu a po dobu vytvrzení tmelu udržovat okolní teplotu nad +5 °C. Toho lze dosáhnout zpravidla jen temperováním stavby a jejím zakrytím plachtou z vnější strany. Pokud toto není schůdné, je možno využít namísto tmelů komprimační pásky illbruck, které žádné aplikační limity nemají stanoveny. V obou případech ale platí, jak u tmelů nebo i pásek, že rychlost vytvrzování nebo expanze pásky bude za nízkých teplot extrémně prodloužena. U pásek nízké teploty nemají vliv na výslednou kvalitu utěsnění. U tmelů může při jejich vytvrzování při nízkých teplotách dojít k jejich porušení, následkem dilatace spáry nebo mechanického poškození. Aplikace na vlhké podklady je potřeba vždy k konkrétních případech s námi konzultovat.

Tmelená spára

U tmelené spáry, kdy protilehlé strany jsou zhruba rovnoběžné, je nezbytně nutné zamezit přilnavosti tmelu na dno spáry. Toho je možné dosáhnout vložením polyetylénového provazce nebo pásky do spáry. Zároveň platí, že poměr stran šířka versus hloubka tmeleného uzávěru by měl být cca 2:1. V praxi to tedy znamená při šířce spáry 20 mm optimalizovat její hloubku na ca 10 mm. Přičemž platí, že minimální doporučený průřez tmelu je 5 x 5 mm. U těsnicích pásek je situace jednodušší. Páska je již dodávána na požadovanou šířku spáry a o její dostatečnou hloubku je již postaráno z výroby. Jestliže pracovní prostředí a podmínky neumožňují vytvoření vhodné spáry nebo dojde při aplikaci k přilnutí tmelu na tři plochy, je nutno počítat s tvorbou trhlin uvnitř tmelu. Při trojúhelníkovém tvaru tmelu, v rohu dvou styčných ploch, musí být minimálně 7mm tmelu na každé podkladní ploše.

Utěsnění pomocí komprimačních pásek

Aplikace komprimační pásky je většinou snazší než aplikace tmelu, ale má také svá pravidla. Po otevření role nutno odříznout konec pásky a postupně odstraňovat ochranou fólii zároveň s ukládáním pásky do spáry. Při spárách na sebe kolmých se konce pásky ukončují na tupo, přičemž těsného spoje lze dosáhnout ponecháním jedné pásky o cca. 1 cm/m delší než je třeba a jejím přitlačením k druhé. Boky spáry tzn. stěny definující hloubky spáry by měly být rovnoběžné (maximálně 3° stupně odchylka). Pásky je potřeba aplikovat min. 2 mm za hranu spáry. U vlhkých spár může dojít k neutralizaci lepidla pásky, proto by měla být páska na místě přidržena vložením dřevěných klínků dokud nedojde k dostatečné expanzi. Poté musí být klínky odstraněny. Při zpracování s barvami, jinými těsnícími hmotami a přírodním kamenem je nutné zjistit snášenlivost. Páska nesmí přijít do styku s ředidly a agresivními chemikáliemi.

Další konkrétní pokyny a požadavky, které se týkají aplikace jednotlivých pásek nebo tmelů jsou uvedeny v jednotlivých aplikačních postupech, které jsou součástí technických listů.

Výpočet spotřeby materiálu

Výpočet spotřeby materiálu

Tmely

U tmelů lze výpočet spotřeby stanovit následujícím postupem.

 • Výpočet: Objem balení tmelu v ml / (šířka x hloubka spáry v mm) = počet metrů z jednoho balení
 • Vzhledem k tomu, že při povrchové úpravě tmelu (stěrkování), vždy dochází k částečnému odebrání tmelu, je potřeba hodnotu z výpočtu navýšit o cca 20% - 25%. Záleží na velikosti spáry, jejím tvaru a zkušenostech řemeslníka.  

Pásky

U pásek je situace nepoměrně jednodušší. U každé pásky je uvedena její délka v roli. Obecně platí, že je nutné uvažovat na každý jeden metr spáry s páskou o 1 cm delší. Na spáru o délce 100 cm naměřit a uříznout pásku cca 101 cm, na spáru délky 200 cm pak pásku 202 cm.

Kontrola kvality

Kontrola kvality

Kontrola zboží a materiálu

Před započetím aplikace je vhodné projít exspirace materiálů, které jsou zpravidla uvedeny na obalu, či zda nejsou produkty nějak poškozeny (viditelné stopy na obalu). Zároveň zkontrolovat zda množství materiálu a popřípadě jeho rozměry, barva apod. jsou v souladu s požadavky a záměrem.

Přilnavosti materiálů a kompatibilita

Doporučujeme vždy před započením prací udělat vlastní orientační zkoušku přilnavosti zvoleného materiálu k podkladu. V praxi to znemaná aplikaci produktu na připravený podklad a jeho vytvrzení. Následně po kompletním vytvrzení je možno provést manuální odtrhový test. Pro více informací o tomto postupu kontkatujte regionálního zástupce tremco illbruck. Testy kompatibility jsou náročnější a je vždy potřeba kontaktovat tremco illbruck.

Kontrola díla při a po aplikaci

Při aplikaci produtků je potřeba postupovat dle aplikačních podmínek uvedených v konkrétním technickém listu produktu nebo dle vypracovaného postupu pro konkrétní aplikaci nebo projekt. Obecně velkou míru pozornosti vyžaduje posouzení kvality pokladu a okolní teploty. Po aplikaci se provádí zpravidla vizální kontrola stavu spáry. V případě potřeby je možno také provést kontrolní sondu, a to vyřazáním části aplikovaného materiálu a posouzením jeho stavu - rozměry, přilnavost, vytvrzení atd.

Údržba

Údržba

 • U utěsněných spár se po dobu životnosti těsnicího materiálu(ů) nepředpokládá údržba. V momentě, kdy však k dojde k nějaké poruše detailu je potřeba v první řadě najít příčinu a následně postupovat dle zjištěného stavu.

 • V případě, že dojde k porušení adheze u těsnicího produktu vůči podkladu, je potřeba původní materiál odstranit a aplikovat nový. Může se jednat o totožný materiál nebo jiný, v závislosti na tom, co patrně způsobilo ztrátu adheze. Může se jednat například o aplikaci těsnicího materiálu na nesourodou povrchovou podkladní vrstvu, nedodržení pracovního postupu nebo skrytou produktovou výrobní vadu.

 • Doporučení je 1 krát ročně provést namátkovou vizuální kontrolu těsněných spár, zda není použitý materiál poškozen, změněn nebo nedošlo ke ztrátě koheze či adheze. Předpokládaná životnost těsnicích produktů je min. 15 let, nicméně vždy záleží na konkrétních podmínkách zatížení – klimatické vlivy, znečištění ovzduší, nadmořská výška, orientace spár vůči světovým stranám apod.